วันอาทิตย์ที่27 สิงหาคม 2549

DATE-TIME

  NAME REMARK
1230-1300 คนที่ 8 ภราดร   จินดาวงศ์ 15  MIN. EACH 
  คนที่ 9 เชิญวิทย์ เรืองฤทธิ์ 15  MIN. EACH 
1300-1400 คนที่ 1 ชนม์ฌานท์  ใจเสงี่ยม 15  MIN. EACH 
  คนที่ 2 กรวรรณ   เพชรอาวุธ 15  MIN. EACH 
  คนที่ 3 บุญเรือน โสภา 15  MIN. EACH 
  คนที่ 4  ธนยศ  พุทธศาสตร์ 15  MIN. EACH 
1400-1500 คนที่ 5  สุรีรัตน์  วงษ์สุวรรณ 15  MIN. EACH 
  คนที่ 6 กรรณิการ์   บัวแย้ม 15  MIN. EACH 
  คนที่ 7  สุดจิตร  เมืองเกษม 15  MIN. EACH