<เล่าสู่กันฟัง>ร่วมอบรมโครงการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการให้บริการฯ"

ศักยภาพ

    

         ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพล ได้จัดอบรมโครงการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนภาคีเครือข่ายอำเภอพล  ปี 2554"  เพื่อผู้รับผิดชอบงานการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและภาคีเครือข่ายมีระบบการให้บริการวัยรุ่นที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพล  มอบหมายให้นางนันทนา อักษรวิทย์ ครู กศน.เทศบาลเมืองเมืองพล 1 เข้าร่วมอบมเชิงปฏิบัติการนพ.ธีรวุฒิ  ขันประกอบ  สูติแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
บรรยายเรื่อง "สถานการณ์และแนวโน้มอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข"
"พัฒนาการวัยรุ่น"
"การแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยใส:แท้งไม่ปลอดภัย"
"จะเข้าถึงวัยรุ่นอย่างไร...ทำไมวัยรุ่นไม่เข้ามาใช้บริการ"


คุณละเอียด  วรรณสารเมธา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลพล
"รูปแบบการดำเนินงานและมาตรฐานการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามกรมอนามัย"

    ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  รูปแบบการให้บริการ ช่องการให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น ซึ่งปัญหาวัยรุ่นท้องในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้น  จากการที่แต่ละภาคเรียนของ กศน.จะมีนักศึกษาในระบบออกกลางคัน (คุณแม่มือใหม่) มาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น  เด็กติดเกมส์ ขาดเรียนเวลาเรียนไม่พอ... ครู กศน.ต้องพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึง เข้าใจ ปัญหาของเด็กและเยาวชนยุคใหม่... และรู้สึกดีใจโรงพยาบาลพล  ให้ กศน.อำเภอพล ได้ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเยาวชนไปด้วยกัน

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)