วันที่ 16-18  ส.ค.นี้  สมศ.กำหนดตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะผู้ประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนำทีมโดย  ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และคณะ  จำนวน 10 ท่าน  แบ่งได้เป็น 4 ทีม  คือ 

ทีม 1  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ/กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทีม 2  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทีม3  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทีม 4  กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ / กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ / กลุ่มสาชาวิชาการบริหาร / กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ทีมงานชุดต่างๆ ของมข.ได้เตรียมงานและซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง  วันนี้เป็นการซักซ้อมและเตรียมงานครั้งสุดท้าย  เท่าที่พิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง  ของมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น  พบว่าทั้ง  7 มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ  ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าภายหลังจากคณะผู้ประเมินได้แจ้งผลและเดินทางกลับแล้ว  ในส่วนของมหาวิทยาลัย  น่าจะใช้โอกาสนี้จัด ลปรร ในทีมงาน 2 ระดับ คือ

ในระดับผู้บริหาร เพื่อประเมินผลไปสู่การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น  ในระดับผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาและเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อพัมนาตนเองและองค์กรให้มีขีดความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้นในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน  ซึ่งที่ประเชมเห็นด้วยที่จะดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว