เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2549  มีการประชุมกับศูนย์วิจัยเพื่อ ลปรร  เรื่อง ศูนย์วิจัยเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพ UKM  ที่มข.ในวันที่ 11-12 ม.ค. 2550  สามารถสกัดความรู้ในการบริหารโครงการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดังนี้

  1. นักวิจัยและศูนย์วิจัยต้องมุ่งเน้นในประเด็นที่เชี่ยวชาญ  เป็นปัญหาของพื้นที่ 
  2. ต้องเชื่อมโยงเรื่องการวิจัยกับบัณฑิตศึกษา 
  3. ในศูนย์วิจัยต้องพัฒนาทีมงานให้สามารถทำ R2R  ได้ 
  4. ต้องพัฒนาและขยายเครือข่ายกับหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
  5. ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ  ผู้บริหารต้องกำหนดนโยบายและระบบสนับสนุนให้ชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง งบประมาณ  ตลอดจนต้องหมั่นติดตาม  ให้กำลังใจ  อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าจะมีผู้เข้ามา ลปรร  ยังไม่ครบทุกศูนย์วิจัยเนื่องจากติดภารกิจก็ตาม  ได้มีการนัดหมายเพื่อมา ลปรร  กันในรอบต่อไป  เพื่อขยายผล  ต่อยอด  และเตรียมการ  เพื่อจะจัดแสดงในเดือนธันวาคม 2 งานและเดือนมกราคมอีกหนึ่งงาน