ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

กศน.อาสาพัฒนาประชาธิปไตย "อย่าลืม...ออกไปเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554" (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๕๔)


"กศน.อาสาพัฒนาประชาธิปไตย อย่าลืม...ออกไปเลือกตั้ง"

โครงการ กศน.อาสาพัฒนาประชาธิปไตย กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

                                                                          ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง      

                          ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

                                              เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หลักการและเหตุผล 

      ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางความคิดและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหลายรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเหล่านั้นมักอ้างความชอบธรรมในการมีส่วนร่วมหรือการแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันพึงกระทำได้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการปกครองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน คือ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้ และตระหนักในบทบาทหน้าที่  สิทธิ และเสรีภาพ ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝัง ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง  กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เห็นความจำเป็นของการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จึงจัดโครงการ กศน.อาสาพัฒนาประชาธิปไตย กศน. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายของ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ และหน้าที่ในการเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจน หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้พัฒนาและมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้ข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ

  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ในการเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไปถ่ายทอด แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยและตระหนักในหน้าที่ของความเป็นเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ

  2. มีการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบทุกระดับ

กิจกรรมที่ดำเนินการ

  1. การอบรมแก่ข้าราชการ ครู กศน. และบุคลากรของ กศน. อำเภอเมือง    ประจวบคีรีขันธ์ ทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยและตระหนักในหน้าที่ของความเป็นเมืองที่ดีของสังคมและประเทศตลอดจน กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย และการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับสำนักงาน กกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                                          

  2. การรับเกียรติบัตรการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยจากสำนักงาน กกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ กศน.อำเภอทุกแห่ง

   3. การรับ-มอบธงรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยแก่ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.ทุก กศน.อำเภอ เพื่อนำไปเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์ในพิ้นที่ 

   4. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสุจริตไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  และระดับตำบล/หมู่บ้าน

    5. กิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้นักศึกษา กศน. 1 คน ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างน้อย 10 คน

     6. การส่งอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้ง (อสส.) ลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง ๆ ละ 2 คน

หมายเลขบันทึก: 446132เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2011 11:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2012 06:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี