KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : KM ประเทศไทยวันนี้

        ผมอ่าน บล็อกของคุณ "สิงห์ป่าสัก" http://gotoknow.org/blog/yutkpp/44462 ด้วยความดีใจสุดขีด     ที่ได้เห็นพัฒนาการของ KM ประเทศไทยไปอีกระดับหนึ่ง      และเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเฝ้ารอมานาน     คือการที่ผู้มีความรู้ในพื้นที่เรียนรู้เรื่อง KM จากกันและกันโดยไม่มีกำแพงสถาบันหรืออาชีพ หรือต้นสังกัด มาปิดกั้น   

        ครูมาขอเรียน KM จากนักส่งเสริมการเกษตร     ไชโย!

        เมื่อเดือนที่แล้วนักส่งเสริมการเกษตรและครูนอกโรงเรียนก็ไป ลปรร. ประสบการณ์การทำ KM กับนักส่งเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย)     นี่คือความงดงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้     เราเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่มีกำแพงกั้น     เรากำลังก้าวเข้าสู้สังคมเรียนรู้ โดยใช้กลไกเครือข่ายแบบ INN (Individual, Node, Network)

         นักส่งเสริมการเกษตร เรียนรู้ทักษะ ๒ ด้าน    คือด้านการส่งเสริมการ ลปรร. ความรู้ปฏิบัติของเกษตรกร (ทักษะด้าน process)     และด้านเนื้อหาความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ (ทักษะด้าน content)

        ครูเรียนรู้ทักษะ ๒ ด้านเช่นกัน     แต่เป็นคนละทักษะกับนักส่งเสริมการเกษตร     ทักษะของครูคือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ (ทักษะด้าน process)     กับด้านเนื้อสาระวิชาการแต่ละด้าน  (ทักษะด้าน content)

        จะเห็นว่าครูเรียนรู้ KM จากนักส่งเสริมการเกษตรได้     แต่ลอกเลียนวิธีทำ KM ของนักส่งเสริมการเกษตรไปใช้ในโรงเรียนไม่ได้     ต้องคิด"หัวปลา"  "ตัวปลา" และ  "หางปลา" ขึ้นเอง ตามภารกิจและบริบทของตน

         แต่ในบางสาระวิชา ครูขอความร่วมมือจากนักส่งเสริมการเกษตรได้     เช่นวง ลปรร. การเกษตรไร้สารพิษในโรงเรียน    เชิญนักส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรที่มี best practice ด้านนี้มา ลปรร. ได้สบาย

         ครูอาศัยนักส่งเสริมการเกษตรในการตรวจสอบหาผู้มีภูมิปัญญาในหมู่บ้านได้ด้วย      สำหรับเชิญมาเป็นครูสอนนักเรียน     หรือสำหรับให้นักเรียนไปเรียนรู้ในสภาพการปฏิบัติของจริง

         KM ประเทศไทย ต้อง ลปรร.  และทำ "เพื่อนช่วยเพื่อน"     ในลักษณะที่ไร้กำแพงต้นสังกัด    ไร้กำแพงวิชาชีพ     ไร้กำแพงชนชั้น     ผมฝันเห็นเครือข่าย KM ประเทศไทยเต็มพื้นที่     เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเอง  จากการเห็นคุณค่าของ KM     และจากการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน

         คุณสิงห์ป่าสักครับ     ถ้ามีข่าวที่ทางโรงเรียนใน จ. กำแพงเพชรทำ KM เป็นเครือข่ายหลายโรงเรียน และเห็นผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน    กรุณาแจ้งผมด้วยนะครับ     เราจะไป "จับภาพ" เพื่อแสดงความชื่นชม    และหาทางเชิญมาร่วมกิจกรรมต่อไป

วิจารณ์ พานิช
๑๒ สค. ๔๙
วันแม่ 
ปรับปรุงเพิ่มเติม ๑๓ สค. ๔๙