รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้จุดเน้นการดำเนินนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพการศึกษา

นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพการศึกษา

 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภายใต้จุดเน้นการดำเนินนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพการศึกษา  (ตุลาคม  2553-เมษายน  2554)

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สพม. เขต 12

จุดเน้นที่

นโยบาย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

1

เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

หนังสือเรียน

นักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียน

 

 

 

แจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

นักเรียนมีเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

 

 

 

ประชุมภาคีเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเรียน

 

2

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่มพิเศษ

นักเรียนกลุ่มพิเศษ  ได้แก่  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนในโครงการคนเก่งรัชดามุ่งสู่มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาด้านความรู้เพิ่มขึ้น

 

 

 

โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียน

นักเรียนได้ปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน

 

จุดเน้นที่

นโยบาย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

 

 

กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน

นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและเรียนจบไม่พร้อมรุ่น สามารถเรียนจบไม่พร้อมรุ่นในการอนุมัติจบรอบ 2

 

 

 

โครงการจ้างครูเจ้าของภาษาสอนภาษาอังกฤษ

มีครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ

 

 

 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

 

 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ

 

 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา

นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆและได้รับรางวัล

 

 

 

ศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานศึกษา

นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติธรรม

 

 

 

เสริมทักษะนักเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทยต่ำ

นักเรียนที่มีพื้นฐานทางภาไทยต่ำได้รับการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

 

 

 

เสริมทักษะการอ่านนักเรียนที่มีพัฒนาการทางภาษาช้า

นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่คล่องได้รับการสอนทักษะการอ่านเป็นการเฉพาะรายเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านคล่อง

 

จุดเน้นที่

นโยบาย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

 

 

โครงการตลาดนัดเกษตร

กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพได้จัดงานตลาดนัดวิชาการเพื่อให้นักเรียนที่เรียนโครงงานตลอดปีได้นำผลงานมาเผยแพร่ให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้เห็นผลงาน

 

 

 

โครงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นปกติ มีอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

 

 

 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

มีการมการสภานักเรียนซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งจากนักเรียนในโรงเรียน

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศและศึกษาปฏิบัติธรรม

นักเรียนชั้นม.1และม.4 ที่เข้าใหม่ได้รับการปฐมนิเทศและฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อปรับตัวก่อนเข้าเรียน

 

 

 

โครงการจัดซื้อสื่อไอซีที

โรงเรียนมีสื่อไอซีทีสำหรับบริการครูและนักเรียน

 

 

 

โครงการผลิตสื่อไอซีทีของกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระมีการผลิตสื่อไอซีทีเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน

ครูนำสื่อที่ผลิตไปแข่งขันประกวดสื่อระดับชาติและได้รับรางวัลในระดับชาติ

 

จุดเน้นที่

นโยบาย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

 

 

โครงการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน

ผู้ปกครองนักเรียนที่ขาดเรียนนานได้ทราบข้อมูล

 

 

 

การสอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มผ

นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนได้มีโอกาสสอบแก้ตัวและมีโอกาสได้รับผลการเรียน

 

 

 

การลงทะเบียนเรียนซ้ำและเรียนซ้ำ

นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนได้มีโอกาสลงทะเบียนแก้ตัวและมีโอกาสได้รับผลการเรียน

 

 

 

กิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียนและได้ติดตามและแก้ปัญหาของนักเรียน

 

 

 

โครงการจัดซื้อบอร์ดอัจฉริยะ

โรงเรียนมีบอร์ดอัจฉริยะจำนวน 5 บอร์ด

 

3

คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

นักเรียนที่เรียนไม่จบพร้อมรุ่นสามารถเรียนซ้ำในระดับชั้นเดิมได้เพื่อให้มีโอกาสจบการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

นักเรียนที่เรียนไม่จบพร้อมรุ่นสามารถเรียนซ้ำในระดับชั้นเดิมได้เพื่อให้มีโอกาสจบการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

 

 

 

นักเรียนที่ลาพักการเรียนสามารถกลับเข้ามาเรียนในระดับชั้นเดิมเมื่อมีความพร้อมที่จะเรียน

นักเรียนที่ลาพักการเรียนสามารถกลับเข้ามาเรียนในระดับชั้นเดิมเมื่อมีความพร้อมที่จะเรียน

 

4

คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

มีแผนปฏิบัติการประจำปี

 

 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

มีหลักสูตรสถานศึกษา 2551 ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

 

 

โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ

มีห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา  2554 จำนวน 1 ห้อง

 

จุดเน้นที่

นโยบาย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

 

 

โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 4

มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ห้อง

 

 

 

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร

มีโรงอาหารสำหรับนักเรียน

 

 

 

โครงการปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มีห้องสำหรับทำกิจกรรม พร้อมห้องน้ำในตัวเพิ่มขึ้น 1 ห้อง

 

 

 

โครงการปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มสาระศิลปะ

มีห้องสำหรับทำกิจกรรม ดนตรีพร้อมห้องน้ำในตัวเพิ่มขึ้น 1 ห้อง

 

 

 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สะอาดและสวยงาม

 

 

 

โครงการพัฒนาดนตรีดุริยางค์

โรงเรียนมีวงดนตรีดุริยางค์ของโรงเรียน

 

 

 

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับพฤติกรรมนักเรียน

นักเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน

 

 

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน

โรงเรียนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

 

โครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนมีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

 

 

 

งานบริการรักษาพยาบาลนักเรียน

โรงเรียนมีการบริการรักษาพยาบาลนักเรียน

 

 

 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาและงานรัฐพิธี

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันสถาปนาและงานรัฐพิธี

 

จุดเน้นที่

นโยบาย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

 

 

โครงการปรับปรุงห้องเรียน

โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องเรียน

 

 

 

โครงการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

โรงเรียนมีการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

 

 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู

โรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู

 

 

 

โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

 

 

 

โครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนมีการปรับปรุงรื้อถอนพื้นที่อาคารและปรับปรุงเป็นที่สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนมีการระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

5

คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

 

 

โครงการโน๊ตบุ๊คยืมเรียน

โรงเรียนมีการให้นักเรียนยืมโน๊ตบุ๊คยืมเรียน

 

 

 

โครงการติดตั้งตู้ไซเบอร์

โรงเรียนมีการติดตั้งตู้ไซเบอร์

 

 

 

โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีสำหรับครู

โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีสำหรับครู

 

 

 

โครงการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (กลุ่ม 46 ไอซีที)

โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (กลุ่ม 46 ไอซีที)

 

 

 

การจ้างครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โรงเรียนมีการจ้างครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

จุดเน้นที่

นโยบาย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

6

คุณภาพครู

การจ้างครูธุรการ

โรงเรียนมีการจ้างครูธุรการ

 

 

 

การจ้างครูวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมีการจ้างครูวิทยาศาสตร์

 

 

 

การจ้างครูสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการ

โรงเรียนมีการจ้างครูสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการ

 

 

 

การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานการเงินและพัสดุ

โรงเรียนมีการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานการเงินและพัสดุ

 

 

 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 

 

 

โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม

โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชุมครู  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ประชุมครูกลุ่มสาระ

 

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นส่งเข้ารับการอบรม  การจัดอบรม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูคนคอน

คำสำคัญ (Tags)#6 เดือน 6 คุณภาพ#แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 442795, เขียน: 07 Jun 2011 @ 10:22 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)