วันนี้บรรยายแทน ดร.เตือนใจ ที่ป่วยและกำลังพักฟื้น

กิจกรรมที่1 ตรวจสอบการบันทึกบลอก การเขียนข้อคิดเห็น

กิจกรรมที่2 ติดตามการทำกิจกรรมตามใบงานและการส่งงาน

กิจกรรมที่3 บรรยายเรื่องกรอบการประเมินตามหลักสูตร สพฐ.

                    มีเอกสารประกอบการบรรยาย

กิจกรรมที่4 วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน