ร่างระเบียบว่าด้วยการหักเงินสะสม กบข.

surai
หักเงินสะสมกบข.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ไม่เกินร้อยละ 15
Ø สวัสดีเพื่อนชาวการเงินการคลังทุกท่าน เริ่มเดือน สิงหาคม 2549 เข้าฤดูฝน บางพื้นที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกมีปริมาณค่อนข้างสูง ประกอบกับช่วงนี้มีไข้หวัดนกระบาดในบางพื้นที่ และยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ขอให้ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ

วันนี้เวลาว่างหลังอาหารเที่ยงนั่งย่อยอาหารด้วยการหยิบ เอกสารประกอบโครงการสัมมนา การพัฒนากฎหมายการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนา ซึ่งในการจัดสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีหลักการและเหตุผล เพื่อให้ส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย สามารถดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมบัญชีกลางที่มีผลใช้บังคับแล้วได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรายฉบับตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2549 ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยและการนำส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ……

สรุปสาระสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากฉบับเดิม ดังนี้

  1. สมาชิกสะสมเข้ากองทุนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
  2.  

  3. การคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย ไม่ปัดเศษของบาททิ้ง
  4.  

  5. การเบิกจ่ายเงินสอดคล้องกับโครงการจ่ายตรง
  6.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินการคลัง

คำสำคัญ (Tags)#ร่างระเบียบหักเงินสะสมกบข.

หมายเลขบันทึก: 44138, เขียน: 10 Aug 2006 @ 19:42 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)