อ.สภัทรา โกไศยกานนท์ และ ผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง  กรรมการคณะทำงานเครือข่าย KM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เข้ามาคุยที่ สคส.  เพื่อชี้แจงเป้าหมายของการทำ Kick-Off KM  Workshop   โดยทางคณะกรรมการ KM ทั้ง 7 สถาบัน  ได้ประชุมกำหนดเลือกเอาประเด็น "การพัฒนาการเรียน-การสอน"  มาเป็นเป้าหมายในการ ลปรร. นำร่องครั้งแรก

โดยได้นัดหมายประชุมเตรียมการคณะกรรมการเครือข่าย KM  จากทั้ง 7 สถาบัน   ในวันที่ 31 สิงหาคม 2549   โดยประชุมที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ  ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป  

การประชุมครั้งนี้  เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ ลปรร. ใน workshop  และเพื่อให้กลับไปเตรียมการคัดเลือก "คุณกิจ" ซึ่งหมายถึงอาจารย์ที่มีเทคนิคสอนดี   เชื่อมโยงการเรียน-การสอนเข้ากับชุมชนและท้องถิ่น   มีนวัตกรรมทางการสอน หรือออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เหล่านี้เป็นต้น

ซึ่ง Kick-Off Workshop นั้น  จะกำหนดอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้