เป็นบุญล้ำกำเนิดในแผ่นดินนี้
สยามศรีรุ้งสวรรค์อันสดใส
มีริ้วป่านสีทองลำยองใย
ทอดโค้งหล้านภาลัยนิรันดร

    เป็นพลังพสุธานภาสวรรค์
ก่อฉัตรกั้นถิ่นสยามนามนุสรณ์
เป็นสายทิพย์ที่เทพสรรประทานพร
ดับภัยร้อนรังเรืองรองผุดผ่องพรรณ

    ห้าสิบหกปีกาลที่ผ่านแจ้ง
มีดวงแก้วคู่ทองส่องสวรรค์
หนึ่งคือ ดวงหัทยาปิ่นราชัน
ได้คล้องขวัญหนึ่งมหาราชินี

    จากราชตระกูล "กิติยากร"
เป็นพระเทพอัปสรทรงศักดิ์ศรี
เป็นคู่บุญญาธิการภูบดี
ศรีจักรีแห่งบรมราชวงศ์

    เป็นศรีฉัตรรัตนาราชาธิราช
เป็นศรีมาตุทูลกระหม่อมพร้อมประสงค์
เป็นศรีแห่งไผทหล้ามาตุรงค์
พิทักษ์พงศ์ภูมิปัญญาประชาไทย

    ทุกโครงการพระจอมราช ธ ดำริ
พระนางแก้วทรงตรวจตริพินิจฉัย
สอดประสานงานกระชับประกับไป
เป็นธงชัยศรีธวัชฉัตรแผ่นดิน

    ขอน้อมเกล้าฯ กตัญชลีธุลีพระบาท
วโรกาสเฉลิมพระชนม์มงคลถวิล
ขอพระเดชบรรพกษัตริย์ฉัตรธานินท์
ขจัดสิ้นโรคาพาธนิราศไกล

    ขอบุญญาพระสยามเทวาธิราช
พระไตรรัตน์โนภาสนิรัติศัย
ประสิทธิ์สรรพจัตุรพรบวรชัย
สราญในไอศวรรย์นิรันดร์เทอญ

  ประยอม ซองทอง ประพันธ์
จากนิตยสารขวัญเรือน ปักษ์แรก สิงหาคม 2549