ชีวิตไซร้แม้ใครมิฆ่ามิช้าก็เน่า
ทำไมเอาทหารยามตามบิณฑบาต
ป้องกันใครไล่ยิงปรุภิกขุฆาดา
แม้ไม่หวาดก็เห็นงามความหวังดี
    ส่วนผู้ร้ายหมายล่าอาตมานั้น
ไยเกลียดกันฉันท์ยักษ์ไร้ศักดิ์ศรี
กลับมาเป็นเช่นมนุษย์หยุดราวี
สมดังที่ทุกศาสดาสอนมาเทอญ

(แด่พระสงฆ์สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย)
เปรียญศูนย์ (มกราคม 2548)