คำอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิ        ข้าพเจ้าระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์คุณบิดา-มารดา คุณครูบา-อาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ ธัมโม สังโฆ /พุทโธ ธัมโม สังโฆ /พุทโธ ธัมโม สังโฆ  /พุทโธ /พุทโธ  /พุทโธคำแผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิ        สัพเพสัตตา สทาโหนตุ อะเวลา สุขะชีวโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด        กะตังปุญญัง พะลังมัยหัง สัพเพภาคีภวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วจวบจนกระทั่งบัดนี้ จงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่ง เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ