การประชุมคณะกรรมการประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการประชุมทุกเดือน ในสัปดาห์ที่สองของเดือน