GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่งประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรที่ 3แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): มาตรฐานการศึกษา
หมายเลขบันทึก: 43975
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)