เป้าหมายการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่งประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรที่ 3แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง