ห้องปฏิบัติการเป็นสถานที่ราชการ ที่มีเวลาเปิดปิดทำการตามวันเวลาราชการ และมอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีราคา แต่มักจะมีการใช้งานนอกเวลา เป็นประจำ วึ่งจะมี ทั้งนักศึกษา และประชาชน มาขอใช้ ดังนั้นเพื่อให้การใช้ห้องปฏิบัติการ มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพต่อผู้ใช้ จึงจำเป็นต้อง มีการกำหนดวิธีการใช้งานนอกเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพ