วิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ต้องพิสูจน์ สำหรับเคสวิษณุ ฯ

เป็นการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ต้องพิสูจน์ สำหรับเคสวิษณุ

เนื่องด้วยนายวิษณุ(ไม่มีนามสกุล) หรือนายวิษณุ ศรีสายหยุด หรือนายวิษณุ บุญชา มีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน ตาม ม.23 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพราะนายวิษณุ ฯ เกิดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 ก่อนพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 บังคับใช้และเกิดจากมารดาที่ถูกถอนสัญชาติไทยตาม ปว.337 โดยกลับมามีสิทธิในสัญชาติไทยอีกครั้งตาม ม.23 พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2551 กรณีนี้ตีความได้ว่าบทบัญญัติกฎหมาย ม.23 ยอมรับและกำหนดให้คนที่เกิดในประเทศไทยจาก บิดา มารดาเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับคืนซึ่งสิทธิในสัญชาติไทย รวมทั้งยอมรับและกำหนดให้บุตรของบุคคลดังกล่าวมีสิทธิในสัญชาติไทยด้วย

ความทรงสิทธิในสัญชาติไทยตามหลักดินแดน ม.23 พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่)พ.ศ.2551 ของนายวิษณุฯ นั้นนอกจากข้อเท็จจริงว่าเกิดในประเทศไทยแล้วยังมีความเชื่อมโยงมาจากการมีสิทธิในสัญชาติไทยตาม ม.23 ของมารดา ทั้งนี้มารดาของนายวิษณุฯ จะมีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิด ตาม ม.23 หรือไม่ก็ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของมารดาเอง ว่าเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยและถูก ปว.337 ถอนสัญชาติจริงหรือไม่

ดังนั้นประเด็นที่เราต้องพยายามพิสูจน์ คือ

1.1. นายวิษณุเกิดในประเทศไทยจริงไม่

■อ้างหนังสือรับรองการเกิด ทร.20/1 ของนายวิษณุ ฯ เป็นหลักฐานประกอบ

1.2. นายวิษณุเกิดจากมารดาที่ถูกถอนสัญชาติไทยตาม ปว.337 และกลับคืนซึ่งสิทธิในสัญชาติไทยตาม ม.23 (ประเด็นนี้ต้องแยกพิสูจน์ใน 2 ประเด็น)

2.1. พิสูจน์ประเด็นว่าหญิงซึ่งอ้างว่าเป็นมารดาของนายวิษณุฯ เกิดในประเทศไทย และถูกถอนสัญชาติไทย โดย ปว.337 จริงหรือไม่

■พิจารณาจาก หนังสือรับรองการเกิดของหญิงนั้นว่าเกิดประเทศไทย ตามช่วงเวลาที่ถูกถอนสัญชาติไทยตาม ปว.337

2.2. พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของนายวิษณุ ฯ และหญิงซึ่งอ้างว่าเป็นมารดา

กรณีนี้เราพิสูจน์ได้โดย 2 วิธี

วิธีที่หนึ่ง พิสูจน์โดยการพิจารณาจากพยานเอกสาร หนังสือรับรองการเกิดของนายวิษณุ ซึ่งระบุว่ามารดาคือ “นางปัจจรา หรือนางปัญจรา หรือนางบุญมี ชื่อสกุล ศรีวาร ไม่ระบุเลขประจำตัวประชาชน” และแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทร.38 ข ระบุว่ามารดาของนายวิษณุฯ คือ “นางปัญจรา” จากเอกสารทั้งสองฉบับมีข้อสังเกตว่า มารดานายวิษณุฯ มีชื่อแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อกลับมาประเด็นที่ว่า “คนที่ใช้หลายชื่อเหล่านี้ เกิดในประเทศไทยจริงรือไม่ ใช้พยานหลักฐานใด” จึงกลับไปอ้างพยานเอกสาร คือ หนังสือรับรองการเกิดของหญิงซึ่งอ้างว่าเป็นมารดาของนายวิษณุฯ แต่ปรากฎว่าชื่อเจ้าของเอกสาร คือ “นางปัจจรา (ไม่มีนามสกุล)เลขประจำตัว 6-7108-xxxxx-xx-x ” สังเกตเห็นได้ว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งที่แตกต่างไปจาก ชื่อมารดาของนายวิษณุ ฯ ในเอกสารของนายวิษณุฯ จึงเกิดเป็นประเด็นสำคัญว่า คนที่เป็นเจ้าของชื่อ “นางปัจจรา (ไม่มีนามสกุล) และเจ้าของชื่อมารดานายวิษณุฯ “นางปัจจรา หรือนางปัญจรา หรือนางบุญมี ชื่อสกุล ศรีวาร” และชื่อ “นางปัญจรา” เป็นบุคคลคนเดียวกันจริงหรือไม่ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคล คนเดียวกันจริง ก็หมายความว่า “นางปัจจรา(ไม่มีนามสกุล) ก็คือ มารดาของนายวิษณุฯ และเมื่อนางปัจจรา(ไม่มีนามสกุล) เกิดในประเทศไทย(ปรากฎตามหนังสือรับรองการเกิด) ถูกถอนสัญชาติไทยโดย ปว 337 และได้กลับคืนซึ่งสิทธิในสัญชาติไทยตาม ม.23 พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 ก็เท่ากับว่านายวิษณุฯ เป็นบุตรของคนที่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว 337 เมื่อเกิดในประเทศไทย จึงเป็นผู้ทรงสิทธิในสัญชาติไทย ตาม ม.23 พรบ.สัญชาติ(ฉบับ 4) พ.ศ.2551 เช่นกัน

วิธีที่สอง พิสูจน์ความเป็นบุตรและมารดาโดยการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ถ้าผลการพิสูจน์ปรากฎว่าเป็นมารดาของนายวิษณุฯ จริง ก็จะพิสูจน์ต่อมาว่ามารดานั้นเกิดในประเทศไทยจริงหรือไม่ โดยมารดาของวิษณุก็จะอ้างหนังสือรับรองการเกิดของตนซึ่งระบุชื่อเจ้าของว่า “นางปัจจรา (ไม่มีนามสกุล)”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายของครอบครัวป้าสันทีความเห็น (0)