ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554

ธนารักษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปฐมนิเทศนักศึกษา

8 พฤษภาคม 2554  08.00-12.00 น.

          กศน.อำเภอบางบาล จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบาล โดยมีกิจกรรม 

  • พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดย ผอ.สมควร วงษ์แก้ว

  • เปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย ผอ.สมควร วงษ์แก้ว  

  • ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน  โดย ครูนุ้ย ลักษณา นกครุฑ

Large_page0805540006

  • เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอน โดย ครูชื่นใจ งามสุทธิ

  • เรื่อง การวัดผลประเมินผล โดย ครูเก๋ จิตติมา บุญฤทธิ์

  • เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย ครูเดียว กฤษฎา ม่วงหวาน

  • องค์กรนักศึกษาชี้แจงการดำเนินงาน

  • การตั้งชมรมต่าง ๆ โดย ครูนุ้ย ลักษณา นกครุฑ

มีนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ประมาณ 420 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอบางบาลความเห็น (0)