การศึกษาภาษาอังกฤษนั้นหลายคนมักพูดว่า ลำบากต่อการเรียนรู้ เมื่อเรียนแล้วไม่รู้จะพูดกับใคร เพราะเราพูดภาษาไทยก็ดีอยู่แล้ว  แต่ผู้เขียนเองมีความคิดว่า คนไทยยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องภาษาอังกฤษ เพียงเรียนรู้แค่สอบผ่าน หรือ เพียงแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นเอง  จึงมีความต้องการเสนอว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นการเสริมความงดงาม ความมีสเน่ห์ให้กับตนเอง เมื่อเราเข้าสู่สังคม  จริงๆ ๆ นะ  ทำไม่ผู้เขียนจึงพูดอย่างนี้ อันเนื่องมีประสบการณ์โดยตรง แค่สังเกตุจากการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเท่านั้น

        คิดว่า ผู้อ่านบทความนี้คงมีต้องการฟังแล้วว่าคนไทยจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้งานได้ หรือไม่ก็สามารถสื่อสารด้วยตนเองก่อนและนำไปสู้การสื่อสารระหว่างบุคคล เอาจากประสบการณ์ของผู้เขียนก็แล้วกันนะ คือว่า คนไทยต้องสร้างความชอบที่จะเรียนรู้ก่อน อะไรก็ตามถ้าตนเองไม่มีความชอบแล้วก็อยากไปทุกเรื่อง ซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน การกระทำทุกอย่างสำเร็จแล้วใจ นั่นแสดงว่า การสร้างความชอบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องมาก่อนแน่นอน ซึ่งมีคำศัพท์ทางพุทธศาสนา คือ ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ

       การสร้างความชอบนั้นทำได้ ดังนี้

       1. You  must  open your minds to English that it  is  very easy./ คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย ๆ

       2. You must  open your  mind to English that I can do and learn about it./ คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า ฉันสามารถทำและศึกษามันได้แบบง่าย ๆ

       3. you must open your  mind to English that there  are  many  books./คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า มีหนังสือมากมายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

       4. you must open your  mind to English that there  are  many  books  about  English and I  can buy to study. / คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า มีหนังสือภาษาอังกฤษมากมายและฉันสามารถซื้อมันมาอ่านได้ศึกษาได้

        5.you must open your  mind to English that there  are  many  teachers  who know  English  and  I  can go for advising  from  thems./คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า มีครูจำนวนมากที่ทำหน้าที่สอนและรู้ภาษาอังกฤษ และฉันสามารถเดินทางไปถามท่านเหล่านี้ได้

        6. After  you open mind to English  like  this, You  find  data  and attent  to  learn English  first./ หลังจากที่คุณต้องเปิดใจตนเองได้แล้ว ก็เริ่มหาข้อมูลและสร้างความชอบหรือสนใจที่จะเรียนรู้ภาษา

        เมื่อทุกท่านเปิดอย่างนี้แล้วก็เริ่มจากประวัติและความสำคัญภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบันและอดีตมีความเหมือนกันหรือต่างกัน เพื่อทราบว่า แท้จริงแล้วภาษาอังกฤษมีความสำคัญและมนุษยชาติมาพัฒนาภาษาอังกฤษไม่กี่ปี ที่ผู้เขียนพูดและบอกอย่างนี้ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจหลักภาษาอังกฤษอย่างท่องแท้ แล้วจะเกิดความสนใจ....ติดตามต่อ