พราวพร่าง ณ กลางหาว        โกฏิดวงดาวเมื่อแลเหลียว
ห่อนเท่าพระจันทร์เดียว            แสงสว่างนั้นต่างกัน
    จันทร์พร่างแต่ข้างขึ้น        ดำทะมึนคราแรมผัน
ใสสุกห่อนทุกวัน            เหมือนหนึ่งพระราชินี
    ช่วงโชติงามโดดเด่น        ดั่งจันทร์เพ็ญรัศมี
ทิวาและราตรี                ทรงใสสุกทุกเวลา
    การุญพระหลั่งล้น        เช่นช่วยคนอนาถา
อาชีพรีบนำพา                ฝึกฝนช่างทางทำกิน
    วางหลักป่ารักน้ำ            คอยจุนค้ำประคองสินธุ์
คงอยู่คู่แผ่นดิน                ความแห้งแล้งจักลดไป
    ความดีพระมากนัก        ล้วนเลิศลักษณ์อร่ามใส
สรวมเดชะพระรัตน์ตรัย            บันดลพระทรงเจริญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์