ลุห้ารอบพระนักษัตร    นรีรัตน์สยามขวัญ
พสกปลื้มมิลืมวัน        วจีซ้องสนั่นเมือง
    อนรรฆกิจพิสิฐสาร    กรุณมานระบือเลื่อง
ประจักษ์ความวิรามเรือง        ขจรเกียรติขจายไกล
    จะภูผาพนาสัณฑ์    มิขีดคั่น ณ เขตไหน
ทุกันดารสถานใด        เสด็จเยือนมิเบือนยล
    พระองค์ไม่หทัยท้อ    ผิกรรมก่อกุก่องผล
ทวีวัฒน์ขจัดจน            ประชาสุขมิสบภัย
    พระเหมือนหนึ่งมณีแก้ว    พะพร่างแพร้วพิสุทธิ์ใส
วิย์โสมส่องยะยองใย        ชวาลาประภากร
    วิรุฬห์เสริมเฉลิมพัฒน์    พระศรีรัตน์สโมสร
ภิบาลไท้สถาพร            สถิตคู่พระภูมีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 13 พฤษภาคม  พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์