ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการแผนชุมชน ปี 2554

สมควร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการแผนชุมชน ปี 2554

วันที่  21  เมษายน  2554  ได้มีโอกาสไปร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาล   นำผู้นำชุมชน   แกนนำ    ผู้นำเยาวชน    จำนวน  50 คนเศษ   จาก  4  ตำบล   คือ  หมู่ 5  ตำบลบางหลวง   หมู่ 7  ตำบลกบเจา   หมู่  3  ตำบลน้ำเต้า   และหมู่  1  ตำบลวัดตะกู    ซึ่งจัดอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง   ด้วยกระบวนการแผนชุมชน ปี  2554       และ เดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง  สวนธงไชย  -  ไร่ทักสม  เลขที่  7 หมู่  3  ตำบลทรายมูล  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีจุดเด่นมากมายหลายประการ   เช่น

  1. ยกเลิกการใช้ปุ๋ยเคมี  และยาเคมี  ที่ใช้กับสัตว์  พืช  และนาข้าว

  2. ยกเลิกการใช้อาหารเม็ดและอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานสัตว์

  3. การเลี้ยงหมูโดยใช้พืชผัก  หยวกกล้วยที่มีและปลูกเองในไร่สวน  และรำข้าวเป็นหลัก

  4. การเลี้ยงเป็ด  ไก่  ห่าน  โดยใช้พืชผักผลไม้ที่มีและปลูกเองในไร่สวนและข้าวเปลือกเป็นหลัก

  5. การเลี้ยงกุ้งโดยไม่ใช้อาหารสำเร็จรูป  แต่ใช้ทรัพยากรในสวนและกระบวนการหมักจุลินทรีย์เป็นหลัก

  6. กระบวนการในบ่อใช้ระบบ 4 in 1  คือ  (ข้าว  +  ปลานิล  +  กุ้งขาว  +  ปลารวม)

  7. การปลูกไม้  7  ระดับ  เพื่อสร้างโรงงาน  4 โรงงาน   คือ  โรงงานอาหารสัตว์สีเขียว  โรงงานปุ๋ยสีเขียว  โรงงานสมุนไพรสีเขียว  และโรงงานพลังงานสีเขียว

  8. แก้ปัญหาดิน -  น้ำเปรี้ยว  โดยไม่ใช้ปูนทุกชนิดแต่ใช้วิธีการระเบิดดิน  ระเบิดน้ำ  ซึ่งแก้ได้ภายใน  40  วัน

  9. สามารถกำหนดราคาพืช  สัตว์และสินค้า/ กำหนดตลาดโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่

หลังจากศึกษาดูงานแล้วทำให้ผู้นำชุมชน  แกนนำ  และผู้นำเยาวชนที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มองเห็นช่องทาง  และสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพด้านการเกษตรอยู่แล้วด้วย  ในหลาย ๆ  ประเด็นด้วยกัน

             

                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมควรความเห็น (0)