ได้เติบโตเรียนรู้คู่โลกกว้าง            ได้ตัวอย่างมากมายหลายวิถี
ได้ปรับตัวมิตรรับซับไมตรี                 ได้รู้รสบทกวีอิ่มเอมใจ
ได้อิ่มเอิบเคลิบเคลิ้มในคราเหงา       ได้พ้นเขลาหม่นหมองเป็นผ่องใส
ได้ปัญญาพารอดและปลอดภัย         ได้นิสัยดีงามตามปรัชญา
ได้ท่องเที่ยวทุกทิศานผ่านอักษร       ได้รู้ผ่อนสู้รับกับปัญหา
ได้เลี้ยงชีพครอบครัวเนิ่นนานมา      
ได้พัฒนาศิษย์แกร่งรู้แบ่งปัน