หัวหน้าหน่วยหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักจะร่วมกันตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่พักในหอพัก  เพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาและป้องกันมิให้นักศึกษากระทำฝ่าฝืนวินัยนักศึกษาและกฏหอพักนักศึกษาและสร้างความอบอุ่นใจในการพักอาศัยในหอพัก