ปฏิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

นางนุสราภรณ์
ปฎิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2549

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2549

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1 ต.ค. – 31 ธ.ค.48

1 เมษายน 2549

 1. เตรียมข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2549
  1. ดำเนินการแก้ไขขั้นเงินเดือนในฐานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือน
  3. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษา
  4. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้นสูงของอันดับ ตำแหน่ง

ตุลาคม 2548

 • สรุปยอดเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 ต.ค.48 พร้อมส่งคำสั่งให้กรมบัญชีกลาง
 • แจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เจ้าตัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อทราบ

  พฤศจิกายน 2548

  4. แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนส่งกรมบัญชีกลาง

  16 มกราคม 2549

  5. เวียนหนังสือให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.49

  17 กุมภาพันธ์ 2549

  1. คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกลับมายังกองการเจ้าหน้าที่

  กุมภาพันธ์ 2549

  1. ตรวจสอบข้อมูลที่คณะ/หน่วยงานส่งกลับใน File ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  2. พิมพ์รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษเพื่อเสนอต่ออธิการบดี
   จำนวน 3 แฟ้ม โดยแยกเป็นระดับ 1-8 และ 9-11
  3. จัดเตรียมข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร/ผู้ที่มาช่วยราชการ เพื่อเสนอต่ออธิการบดี
  4. จำนวน 3 แฟ้ม

  5. ประสานกับกรมบัญชีกลางเรื่องการลงคำสั่งในบัญชีถือจ่ายจะหยุด ณ วันที่
   เท่าไหร่ เพื่อง่ายต่อการสรุปยอดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  1 มีนาคม 2549

 • สรุปยอดโควตา การเลื่อนขั้นเงินเดือนของจำนวนข้าราชการที่มีคนครองอยู่
  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2549
 • 6 มีนาคม 2549

  12. แจ้งสรุปยอดโควตา ณ 1 มี.ค.49 ไปยังกรมบัญชีกลาง

  มีนาคม 2549

  1. จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
   1. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ ในโปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   2. ส่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์แล้วให้กับคุณพรชัย เพื่อดำเนินการต่อไป
   3. เสนอคำสั่งต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม
   4. จัดทำประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  เมษายน 2549

 • เวียนประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  รอบ 1 เม.ย.49 ไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบ
 • สรุปยอดเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบ 1 เม.ย.49 เพื่อแจ้งต่อกรมบัญชีกลาง
 • ส่งสำเนาคำสั่งให้กองคลังเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
 • ส่งสำเนาคำสั่งและสรุปยอดเงินที่ใช้เลื่อนไปยังกรมบัญชีกลาง
 • ส่งสำเนาคำสั่งให้งานธุรการและงานทะเบียนประวัติ
 • เก็บเรื่องเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงและตรวจสอบต่อไป
 •  

   

   

   

  วัน เดือน ปี

  กิจกรรม

  1 เม.ย.49 – 31 ก.ค.49

  1 ตุลาคม 2549

  1. เตรียมข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2549
   1. ดำเนินการแก้ไขขั้นเงินเดือนในฐานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือน
   3. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษา
   4. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้นสูงของอันดับ ตำแหน่ง
   5. เตรียมยอดเงินใช้ไป ณ 1 เม.ย.49 ที่จะนำไปหักออกจากวงเงินเลื่อนขั้น
    1 ต.ค.49 (ยกเว้นค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ไม่คิดเป็น
    เงินใช้ไปไม่ต้องนำไปหักออก)

  พฤษภาคม 2549

 • สรุปยอดเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 เม.ย.49 พร้อมส่งคำสั่งให้กรมบัญชีกลาง
 • แจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.49ให้เจ้าตัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
 • 4. แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.49
  ไปยังกรมบัญชีกลาง

  19 มิถุนายน 2549

  5. เวียนหนังสือให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.49

  24 กรกฎาคม 2549

  6. คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกลับมายังกองการเจ้าหน้าที่

  กรกฎาคม 2549

  1. ตรวจสอบข้อมูลที่คณะ/หน่วยงานส่งกลับใน File ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  2. ตรวจสอบการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษเกินโควตาที่กำหนดหรือไม่
  3. ตรวจสอบยอดเงินเลื่อนขั้นเกินวงเงินที่กำหนดหรือไม่
  4. ประสานกับกรมบัญชีกลางเรื่องการลงคำสั่งในบัญชีถือจ่ายจะหยุด ณ วันที่
   เท่าไหร่ เพื่อง่ายต่อการสรุปยอดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 ก.ย.49
  5. พิมพ์รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษเพื่อเสนอต่ออธิการบดี
   จำนวน 3 แฟ้ม โดยแยกเป็นระดับ 1-8 และ 9-11
  6. จัดเตรียมข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร/ผู้ที่มาช่วยราชการ เพื่อเสนอต่ออธิการบดี
  7. จำนวน 3 แฟ้ม

  สิงหาคม 2549

 • สรุปยอดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 ก.ย.49
 • แจ้งวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไปยังกรมบัญชีกลาง
 • ส.ค. - ก.ย. 49

 • จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
  1. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ ในโปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  2. ส่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์แล้วให้กับคุณพรชัย เพื่อดำเนินการต่อไป
  3. เสนอคำสั่งต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม
  4. จัดทำประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน

   

   

   

   

   

   

  วัน เดือน ปี

  กิจกรรม

  กันยายน 2549

 • เวียนประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  รอบ 1 ต.ค.49 ไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบ
 • สรุปยอดเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบ 1 ต.ค.49 เพื่อแจ้งต่อกรมบัญชีกลาง
  (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.84)
 • ส่งสำเนาคำสั่งให้กองคลังเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
 • ส่งสำเนาคำสั่งให้งานธุรการและงานทะเบียนประวัติ
 • เก็บเรื่องเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงและตรวจสอบต่อไป
 •  

   

   

  หมายเหตุ

  • ในกรณีที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ใช่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
   ให้คณะ/หน่วยงานแนบเอกสารประกอบด้วย
  • อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ก่อนได้
  • (ม. 50 พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547)

   • การจัดเรียงลำดับความสำคัญ ของผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 1 ขั้น หรือค่าตอบแทน 4% จะต้องเรียงอยู่ด้วยกัน
   • ข้าราชการที่ลาศึกษา/กลับจากลาศึกษาต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
    เลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 ขั้น
   • ค่าตอบแทนร้อยละ 2 และร้อยละ 4 จะไม่นำไปหักเป็นเงินใช้ไปในรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

   1 ต.ค.49

   ************

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุสราภรณ์

  คำสำคัญ (Tags)#นุสราภรณ์

  หมายเลขบันทึก: 43271, เขียน: 08 Aug 2006 @ 09:05 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 08:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)