การเกษียณอายุข้าราชการ

นางนุสราภรณ์
การเกษียณอายุข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 744 /2549 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขประจำ

 

ลำดับ

สังกัด/ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

ที่

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี

 

 

 

1

นางสังวาลย์ ช่างทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9

1540

 

 

100133

 

(ร.0101 น. 5)

 

 

กองกลาง

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์

 

 

 

2

นางราตรี ชนะกาสี

พนักงานธุรการ 5

13

 

 

100362

 

(ร.0101 น.63 )

 

 

งานเลขานุการผู้บริหาร

 

 

 

3

นางประพรพรรณ คงเจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

1286

 

 

100195

 

(ร.0101 น.67 )

 

 

กองคลัง

 

 

 

 

งานบัญชี

 

 

 

4

นางพิมพร ม่วงดิษฐ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 6

1332

 

 

101208

 

(ร.0101 น.94 )

 

 

กองอาคารและสถานที่

 

 

 

 

งานก่อนสร้างและซ่อมบำรุง

 

 

 

5

นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์

วิศวกรโยธา 6

96

 

 

100410

 

(ร.0101 น.114 )

 

 

คณะเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

6

นายสันติภาพ ปัญจพรรค์

รองศาสตราจารย์

339

 

 

100341

 

(ร.0105 น.143 )

 

 

 

 

 

 

7

นายสุรศักดิ์ เสรีพงศ์

รองศาสตราจารย์

344

 

 

100373

 

(ร.0105 น.144 )

 

 

ภาควิชาพืชสวน

 

 

 

8

นายสราวุฒิ บุศรากุล

นักวิชาการเกษตร 8

400

 

 

100350

ชำนาญการ

(ร.0105 น.143 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์

 

 

 

9

นายบัญญัติ เหล่าไพบูลย์

รองศาสตราจารย์

387

 

 

100170

 

(ร.0105 น.169 )

 

 

ภาควิชาประมง

 

 

 

10

นายพรชัย จารุรัตน์จามร

รองศาสตราจารย์

383

 

 

100216

 

(ร.0105 น.175 )

 

 

 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

 

สายวิชาพยาบาลศาสตร์

 

 

 

11

นางปิยะรัตน์ นิลอัยยกา

รองศาสตราจารย์

783

 

 

100746

 

(ร.0106 น.319)

 

 

 

 

 

 

12

นางพรรณงาม พรรณเชษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

726

 

 

100289

 

(ร.0106 น.322)

 

 

 

 

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์

 

 

 

 

ภาควิชาชีวเคมี

 

 

 

13

นางเสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค

รองศาสตราจารย์

824

 

 

100309

 

(ร.0106 น.411)

 

 

ภาควิชาสรีรวิทยา

 

 

 

14

นายวัชรัตน์ หลิมรัตน์

รองศาสตราจารย์

854

 

 

100320

 

(ร.0106 น.490)

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

 

 

 

งานบริการพยาบาล

 

 

 

15

นางกัลยาณี มุสิกบุญเลิศ

พยาบาล 8

899

 

 

100193

 

(ร.0401 น.564)

 

 

 

 

 

 

16

นางอุไรวรรณ บัวศรี

พยาบาล 8

903

 

 

100428

 

(ร.0401 น.565)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเวชระเบียนและสถิติ

 

 

 

 

หน่วยเวชระเบียน

 

 

 

17

นายสุรพล พูลพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 4

1264

 

 

100855

 

(ร.0401 น.814)

 

 

งานสังคมสงเคราะห์

 

 

 

18

นางรุ่งทิวา รินทรานุรักษ์

นักสังคมสงเคราะห์ 8

1214

 

 

100811

ชำนาญการ

(ร.0401 น.828)

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

 

สำนักงานคณบดี

 

 

 

 

งานบริหารและธุรการ

 

 

 

 

หน่วยสารบรรณ

 

 

 

19

นางสมร กุมพล

พนักงานธุรการ 5

296

 

 

100467

 

(ร.0101 น.885)

 

 

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

 

 

 

20

นางเยาวรัตน์ การพานิช

รองศาสตราจารย์

134

 

 

102247

 

(ร.0102 น.894)

 

21

นายธวัชชัย ไชยบุญเรือง

อาจารย์

178

 

 

100667

 

(ร.0102 น.895)

 

22

นางวรลาภ แสงวัฒนะชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

180

 

 

100117

 

(ร.0102 น.896)

 

 

ภาควิชาพัฒนาสังคม

 

 

 

23

นายพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

รองศาสตราจารย์

2567

 

 

104108

 

(ร.0102 น.918)

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ภาควิชาฟิสิกส์

 

 

 

24

นายเมืองชัย แสวงแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

171

 

 

100162

 

(ร.0105 น.967)

 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

25

นายสุกิจจา จันทะชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

238

 

 

100336

 

(ร.0105 น.986)

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

26

นายวรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์

รองศาสตราจารย์

494

 

 

100180

 

(ร.0105 น.967)

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

 

 

27

นายไพฑูรย์ โลห์สุนทร

รองศาสตราจารย์

465

 

 

100206

 

(ร.0105 น.1030)

 

28

นายประมุข มณีศรี

ครู ชำนาญการ

552

 

 

100106

 

(ร.0105 น.1035)

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

 

 

29

นายไพบูลย์ บุณยะกาญจน

อาจารย์

1519

 

 

102142

 

(ร.0105 น.1040)

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

 

 

30

นายนิเวศน์ เขียวสด

ครู ชำนาญการ

556

 

 

100212

 

(ร.0105 น.1045)

 

 

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา

 

 

 

31

นางศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

608

 

 

100218

 

(ร.0102 น.1074)

 

 

โรงเรียนสาธิต

 

 

 

32

นายประทัย ขาวขำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

703

 

 

100574

 

(ร.0102 น.1098)

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

 

ภาควิชาผังเมือง

 

 

 

33

นางสาววีรวรรณ ศีติสาร

รองศาสตราจารย์

519

 

 

100310

 

(ร.0105 น.1145)

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

ฝ่ายวิจัยประเมินผล

 

 

 

 

งานโครงการวิจัย

 

 

 

34

นายกฤตกร กล่อมจิต

นักวิจัย ชำนาญการ

3692

 

 

102478

 

(ร.0601 น.1225)

 

 

คณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

 

35

นายช่อ วายุภักตร์

อาจารย์

1798

 

 

101503

 

(ร.0102 น.1293)

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุสราภรณ์

คำสำคัญ (Tags)#นุสราภรณ์

หมายเลขบันทึก: 43270, เขียน: 08 Aug 2006 @ 09:01 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 10:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)