หากจะมี "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐแนวใหม่" ขึ้น สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลือนเลยคือ เจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าระดับใด เช่น กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน หัวหน้าสถานีอนามัย นักวิชาการ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เมื่อเขาไปอยู่รอบนอกเขาจะมองกลับเข้ามาอย่างไร (อาจจะต้องจัดการ bias ยากสักนิด แต่อยู่ในวิสัยที่ควบคุมและจัดการได้ด้วยการวิจัยฯ)  ด้วยผมเชื่อว่าในองค์กรใด องค์กรหนึ่งจะมีองค์ความรู้อยู่อย่างมากมาย ทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยู่กับตัวของบุคลากร แต่ไม่ค่อยได้นำมาจัดการอะไรมากนัก วันเวลายิ่งผ่านเลยไป ก็ยิ่งหายไป ๆ ทั้ง ๆ ที่มีคุณค่ามากมาย

     ผมเสนอว่าคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เมื่อเขาออกไปอยู่นอกแล้ว (มีอิสระ) เขามองเห็นอะไรบ้าง และอยากจะแนะนำอะไรต่อระบบที่เขาเคยอยู่บ้าง ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับ ที่พัทลุง ผมกำลังจะดำเนินการเสนอคำถามวิจัยนี้ต่อทีม "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" เร็ว ๆ นี้ หากได้นำมาแลกกันและร่วมดูกันจากหลาย ๆ จังหวัด หลาย ๆ พื้นที่ ก็จะดีมากเลย ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร