การจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดบริการที่ดีเพื่อสร้างศรัทธาของประชาชนจนสามารถพัฒนาขยายขนาดและศักยภาพของโรงพยาบาลโดยอาศัยเงินบริจาคจากประชาชนเป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาทและเงินอีกเกือบ 5 ล้านบาทในการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน

โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดบริการโดยมีแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2516 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนและขยายขนาดโรงพยาบาลมาจากศูนย์การแพทย์และอนามัยมาเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงตามลำดับ เพื่อดูแลประชาชนในเขตอำเภอบ้านตากและอำเภอใกล้เคียงในเขตพื้นที่ยากจนของประเทศไทย ตลอดเวลา 32 ปีได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารโรงพยาบาลจำนวนถึง 23 คน ทำให้การพัฒนาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงแนวทางบ่อย ตั้งแต่ปี 2540 ได้มีผู้อำนวยการที่อยู่ประจำมาจนถึงปัจจุบันทำให้การบริหารและการพัฒนาโรงพยาบาลมีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง มีการพัฒนาโรงพยาบาลควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
            เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ยากจนและได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ค่อยเพียงพอ ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดบริการที่ดีเพื่อสร้างศรัทธาของประชาชนจนสามารถพัฒนาขยายขนาดและศักยภาพของโรงพยาบาลโดยอาศัยเงินบริจาคจากประชาชนเป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาทและเงินอีกเกือบ 5 ล้านบาทในการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ความสำเร็จดังกล่าวนี้ได้รับแรงส่งที่ดีจากการที่โรงพยาบาลได้นำแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบต่างๆมาประยุกต์และบูรณาการเข้าด้วยกันและนำแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ตั้งแต่ปี 2545 ทำให้โรงพยาบาลมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาทัศนศึกษาดูงานกว่า 60 หน่วยงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มของสถานบริการสุขภาพและกลุ่มที่ไม่ใช่สถานบริการสุขภาพ

               โรงพยาบาลบ้านตากได้พยายามพัมนาอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลจากภาคประชาชนมาร่วมบริหารจัดการพิจารณาอนุมติแผนงบประมารรายรับรายจ่ายประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตากได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากขึ้น โดยจัดงานเปิดตัวมูลนิธิเมื่วันที่ 4 เมษายน 2548 ปัจจับันได้ยื่นจดทะเบียนไปที่จังหวัดตากรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการ(อาจจะช้าหน่อยตามระบบราชการ)

             ขณะนี้มียอดเงินในมูลนิธิทั้งสิ้น 4,900,000 บาท สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ติดต่อคุณวราภรณ์ ใจมูล งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 055-591435-6 ต่อ112 , คุณสุนทรี กิจการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ101และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ต่อ 181ครับ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งกองทุนในมูลนิธิบริจาค 10,000 บาทขึ้นไปครับ โดยสามารถตั้งเป็นชื่อครอบครัว ชื่อตนเองหรือบบิดามารดาก็ได้ ทั้งนี้เงินต้นจะยังคงอยู่ตลอดไปไม่ได้นำมาใช้ จะใช้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.    เพื่อเป็นกองทุนที่ช่วยพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านบริหาร  บริการและวิชาการ รวมทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์และบุคลากร
2.    เพื่อเป็นเงินค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการประชาชนของโรงพยาบาลบ้านตาก
3.    เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาลบ้านตากที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงพยาบาลและการบริการประชาชนหรือการสร้างสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบ
4.    เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก หรือสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิชาการหรือการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก
5.    เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเป็นการประชาสัมพันธ์หรือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงพยาบาลบ้านตากกับประชาชน  องค์กรภายนอก  ชุมชนหรือสื่อมวลชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและประชาชน
6.    ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ทุนทรัพย์  ทรัพย์สิน  และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน   มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
1.    เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
2.    เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งเป็นกองทุนในมูลนิธิในกรณีที่บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและการบริจาคโดยไม่มีข้อกำหนดใดๆ
3.    ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 21 คนประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิกและตำแหน่งอื่น ๆตามแต่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร   องค์ประกอบของคณะกรรมการมูลนิธิประกอบด้วย 2 กลุ่มคือกลุ่มกรรมการที่คัดเลือกมาจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตากโดยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตากเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อเสนอจำนวนไม่เกิน 10 คนและ  กลุ่มกรรมการที่คัดเลือกจากบุคคลหรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน โดยให้คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก   กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)