เทคนิค การบริหารงาน บริหารคนสำหรับผู้นำ(หัวหน้างาน) (1)

อาจารย์ยม
หลักสูตร พัฒนาบุคลากร ระดับหัวหน้างาน ขึ้นไป การพัฒนาภาวะผู้นำ นำตนเอง นำทีมงาน จัดการงานเป็น เหมาะกับหัวหน้างานในองค์การภาคเอกชน หัวหน้างานที่เติบโตมาจากพนักงาน แต่ยังขาดการอบรมพัฒนา หลักสูตรนี้ สอนให้รู้จักนำตน นำคน นำงาน สู่ความสำเร็จในองค์การ

ภาวะผู้นำ : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (1)

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบัน เป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ องค์การที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จได้ด้วยเพราะบุคลากรทุกระดับ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม หรือ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “องค์การที่สู่ความสำเร็จได้ เพราะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้อย่างต่อเนื่อง” “ไม่มีองค์การใด ชุมชนใด ประเทศใดจะพัฒนาได้โดยไม่ทำการพัฒนาคน”

หัวหน้างาน เป็นผู้นำระดับหนึ่งในองค์การที่รับคำสั่งจากฝ่ายจัดการ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ หัวหน้าจึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีคุณธรรม มีภาวะผู้นำที่ดี สามารถบริหารงาน บริหารคนในหน่วยงานของตนให้สู่ผลสำเร็จตานเป้าหมาย ตามนโยบาย แต่หัวหน้าที่ดีก็หายากยิ่ง หลายองค์การ ได้ตอบแทนพนักงานที่เก่งและดี ด้วยการให้เติบโตขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่หากให้เติบโตมาเป็นหัวหน้างานแล้วไม่ได้ให้อาวุธทางปัญญา ภาวะผู้นำมาด้วยแล้วไซร้ อาจทำให้เราเสียพนักงานที่เก่งและดีไปหนึ่งคน แล้วได้หัวหน้างานที่ขาดความรู้ ขาดภาวะผู้นำเพิ่มมาหนึ่งคน อาจจะทำให้พลังขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์หรือความสำเร็จที่ต้องการทำได้ไม่ง่าย

ในยุคลเศรษฐกิจฐานความรู้นี้ ภาวะผู้นำ(ความรอบรู้ ทักษะ คุณธรรม)ของผู้นำหรือของหัวหน้างาน เป็นพลังขับเคลื่อนองค์การ องค์การจึงควรที่จะพัฒนาผู้นำและหัวหน้างานในองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการลับมีดให้คมอยู่เสมอเพื่อจะได้ใช้ตัดสิ่งของได้ง่าย ฉันใดฉันนั้น

หลักสูตร ศิลปะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (1) เหมาะกับสถานประกอบการภาคเอกชน ที่มีหัวหน้างานที่เติบโตมาจากพนักงาน และทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ต้องการพัฒนาหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ ในการบริหารจัดการตนเอง บริหารจัดการทีมงาน และบริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างมีสติ ปัญญา ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาทีมงาน และพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น
  2. มีทักษะ ทัศนคติที่ดีในการทำงานในฐานะผู้นำหรือหัวหน้างาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
  3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน บริหารคน บริหารตนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์การ

กรอบการนำเสนอ โดยย่อ มีดังนี้

1. หัวหน้างานกับ การพัฒนาตนเอง

1). บทบาทหน้าที่ของผู้นำ หัวหน้างาน พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของหัวหน้างาน

2). คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

3). เทคนิคการบริหารตนเอง ยุทธวิธีการฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้นำที่เหนือชั้น

2. หัวหน้างานกับ ทีมงาน(ลูกน้อง)

1). ลูกน้องรู้จักลูกน้องแต่ละประเภท ลักษณะของลูกน้องที่ดี

2). ศิลปะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

3). ยุทธวิธีการปกครองลูกน้อง

4). จัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

3. หัวหน้างานกับการบริหารงาน

1). บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

2). ยุทธวิธีการจัดการงาน

3). เครื่องมือการจัดการสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่

4. คลีนิกหัวหน้างาน

1). กรณีศึกษา ปัญหาหัวหน้างาน

2). แลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวหน้างาน

3). ถาม ตอบ และสรุป

หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาในทุก ๆ หลักสูตร อาจมีการกำหนดใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

อาจารย์ยม

https://www.facebook.com/yom789

Phone: 0937825199

Email: [email protected]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตร การอบรม In-House Training

คำสำคัญ (Tags)#อาจารย์ยม อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร การอบรมภายใน การพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การอบรม ผู้นำ ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน

หมายเลขบันทึก: 432080, เขียน: 21 Mar 2011 @ 15:00 (), แก้ไข: 24 May 2017 @ 13:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)