การเช่าที่วัดสำหรับสร้างกศน.ตำบลโดยมีสัญญา 30 ปี นั้นต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

(ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างมาก)

1.แผนผังวัดที่ขออนุมัติกันเขตจัดประโยชน์

2.สำเนาโฉนดที่ดิน

3.ราคาประเมินที่ดิน

4.สำเนาหนังสือสุทธิ

5.สำเนาหนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส