GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การไปราชการต่างประเทศ

ไปราชการต่างประเทศ

การไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  ผู้ที่มีความประสงค์จะขออนุมัติไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  จะต้องดำเนินการดังนี้

1. เสนอเรื่องผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

2.แนบหนังสือเชิญให้ไปทำการนั้น ๆ  เช่น  การไปประชุม สัมมนา  การทำวิจัย เสนอผลงาน

3. ส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่จะนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับคืนภายในประมาณ3-4 วันทำการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43161
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)