การไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  ผู้ที่มีความประสงค์จะขออนุมัติไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  จะต้องดำเนินการดังนี้

1. เสนอเรื่องผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

2.แนบหนังสือเชิญให้ไปทำการนั้น ๆ  เช่น  การไปประชุม สัมมนา  การทำวิจัย เสนอผลงาน

3. ส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่จะนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับคืนภายในประมาณ3-4 วันทำการ