ช่วงนี้กองการเจ้าหน้าที่จัดให้มีการรายงานขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละงานให้การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆทราบ ทุกวันศุกร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน