-จัดซื้อจัดหาพัสดุ

-จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์             -ลงบัญชีออกหมายเลขครุภัณฑ์             -ทำรายงานน้ำมันประจำเดือน/ปี             -ทำรายงานครุภัณฑ์ประจำปี             -ลงประวัติครุภัณฑ์             -ตรวจสอบเอกสาร  หลักการและเบิกจ่ายก่อนส่งเบิกกองคลัง             -ออกหนังสือโต้ตอบ