กำหนดการ การสัมมนา

เรื่อง  “APN ( พยาบาลขั้นสูง ) กับความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล

วันอังคารที่  22  สิงหาคม  2549  เวลา  08.00 -16.00 .

  ห้องประชุมอาคารบริการชั้น3 ห้อง 304

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่  22  สิงหาคม  2549               
08.30  -  08.45 .               ลงทะเบียน             
08.45  -  09.00  . พิธีเปิดการสัมมนา โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท  รุจิวิทย์                                                       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
09.00  -  10.30 .                การบรรยายเรื่อง เส้นทางและบทบาทการเป็นพยาบาลขั้นสูงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ         
                                                      โดย  ผศ.ดร. เรณู  พุกบุญมี               
10.45 – 12.15 น.                  สัมมนาเรื่อง พยาบาลขั้นสูงกับบทบาทด้านการบริหารและการศึกษา
                                                                โดย รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต (APN ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารและการศึกษาพยาบาล )                 
12.15 -  13.00 .                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
               
13.00 – 16.00 .                  สัมมนาเรื่องพยาบาลขั้นสูง กับบทบาทการพัฒนา การศึกษา  การวิจัย  และการปฏิบัติการพยาบาล  โดย 
                                                               
1. คุณสัมฤทธิ์  ต่อสติ   (APN ที่การปฏิบัติงานใน Primary care)                                                             
2. คุณธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ (CNS ที่ปฏิบัติงานในTertiary care)
3. คุณเพชรี   คันธสายบัว (CNS ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต                                            และจิตเวช)

16.00 .                                ปิดการประชุมสัมมนา รับหนังสือรับรองหน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์                 

 หมายเหตุ            
10.30  -  10.45 .  พักรับประทานอาหารว่าง  (  ภาคเช้า  )
                                               
14.30  -  14.45  .  พักรับประทานอาหารว่าง  (  ภาคบ่าย  )