ไม่ผิดที่ Business Intelligence (ความฉลาดทางธุรกิจ) และ Business Informatics จะสามารถย่อสั้นๆเป็น BI ได้เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว ถ้ามีคนพูดถึง BI จะหมายถึง Business Intelligence ครับ

ทบทวน BI อย่างคร่าวๆ ก่อน

การทำงานระบบ BI นั้นรวมถึงการกำกับกิจกรรมในการสะสม, ประสานงาน, และการจัดระบบขัอมูลที่ต้องการสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ของแต่ละส่วนในความสนใจ กิจกรรมของ BI สนับสนุนการวิจัย และวิเคราะห์ของหัวข้อทางธุรกิจ คือ

1.ความจำเป็นในการรวบรวมมิติทางธุรกิจและตอบคำถามทางธุรกิจ
2.การรวบรวมและจัดระบบของข้อมูลจะสำเร็จได้ก็ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (data warehousing)
3. สนับสนุนการวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถาม, รายงาน, และ OLAP TOOLS การทำ CRM มุ่งความสนใจไปยังการเข้าใจลูกค้าของธุรกิจและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละอัน

ส่วน Informatics นั้นจากนิยามของ

http://th.wikipedia.org/wiki/Informatics

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ ตั้งแต่การรับรู้, การทำความเข้าใจ, การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, การเก็บ, การค้นคืน, การสื่อสาร สารสนเทศอย่างเป็นระบบ. ในการศึกษาด้านวิทยาการสารสนเทศนั้น มีความจำเป็นต้องศึกษาวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับประมวลผลสารสนเทศ

วิทยาการสารสนเทศนั้นยังสนใจกระบวนความคิดและสารสนเทศในเชิงประยุกต์ด้วย เช่น เรื่องของสารสนเทศในสิ่งมีชีวิตในวิทยาการการรู้ (cognitive science) ซึ่งศึกษากระบวนความคิดและการทำงานของสมองของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างการประยุกต์สารสนเทศศาสตร์ อื่น ๆ เช่น ชีวสารสนเทศศาสตร์ ในกรณีนี้คือการศึกษาสารสนเทศทางชีววิทยา หรือ การศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับการส่งสารสนเทศไปยังผู้รับสารด้วย

* ดังนั้น หากดูความหมายและ Scope โดยรวมของคำว่า Business Intelligence และ Business Informatics แล้ว มันคือศาสตร์เดียวกันครับ แต่ในทางการศึกษา เราจะเรียกว่า Business Informatics มากกว่า เพราะมันเป็นขบวนการทางสารสนเทศศาสตร์ครับ