ความสัมพันธ์ของ AI กับ BI

AI มีความกว้างกว่า BI เพราะมันครอบคลุมไปหลายด้าน เพราะไม่จำกัดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเท่านั้น
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

คือ การศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ให้คอมพิวเตอร์ทำงานที่ต้องใช้ปัญญาและสมองเช่นเดียวกับที่มนุษย์ทำได้ โดยพยายามให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ การใช้เหตุผล และการแก้ปัญหา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มากขึ้น งานปัญญาประดิษฐ์จะครอบคลุมงานดังต่อไปนี้

- เกม(Games) โดยมุ่งเน้นให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาวิธีเล่นเกมกับมนุษย์ หรือกับคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยมีการเรียนและสะสมประสบการณ์จากการเล่นเกมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกมนั้นมีความเก่งมากขึ้นเรื่อยๆ
- การเรียนรู้(Learning) โดยมุ่งเน้นให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และสะสมความรู้เรื่องต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นได้เอง โดยเรียนรู้จากการใช้งานของผู้ใช้ซึ่งโปรแกรมสามารถถามแนวทางการทำงานจากผู้ใช้เพิ่มเติมได้
- ระบบฐานความรู้ คือ การใช้คอมพิวเตอร์รับความรู้เอาไว้เพื่อใช้งานต่อไป เช่น ใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
- การประมวลภาษาธรรมชาติ(Natural Language Processing) มุ่งเน้นการให้คอมพิวเตอร์รับรู้ภาษามนุษย์ เช่น เข้าใจเสียงพูดของมนุษย์ สามารถสังเคราะห์ประโยคได้ สามารถพูดได้ สามารถแปลภาษามนุษย์จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้
- หุ่นยนต์(Robot) มุ่งเน้นการนำคอมพิวเตอร์มาควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ และการศึกษาวิจัยในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานเลียนแบบมนุษย์ เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน หรือในบ้าน
------------------------------------------------------------------------------------

ระบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert Systems) และระบบฐานความรู้(Knowledge Base)

คือ การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง โดยนำความรู้จากบุคคลผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้นั้น มาสร้างเป็นระบบฐานความรู้(Knowledge base)ขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ควบคุมการค้นหาความรู้ที่ต้องการ และโปรแกรมที่ตรวจสอบกฎเกณฑ์และทฤษฎีเพื่อให้ได้คำตอบของปัญหา เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหา ตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับได้ ตัวอย่างของระบบผู้เชี่ยวชาญได้แก่ การวินิจฉัยโรค โดยการรับข้อมูลรายละเอียดอาการของคนไข้แล้วสรุปผลแจ้งให้ทราบว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไร และควรจะได้รับการรักษาเช่นไร
--------------------------------------------------------------------------------------

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System, DSS)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือ ระบบที่ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาเฉพาะด้าน จุดมุ่งหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือจะช่วยให้การตัดสินใจนั้นๆ มีประสิทธิผล เช่นช่วยให้ผู้บริหารทำสิ่งที่ถูกต้องหรือสมควรโดยช่วยแนะนำทางเลือกต่างๆ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถทดสอบการตัดสินใจว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบอย่างไร องค์ประกอบที่สำคัญในระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้แก่
- ฐานข้อมูล(Database) ซึ่งรวบรวมความจริงและสารสนเทศที่ใช้ในการช่วยในการตัดสินใจ
- ระบบสำหรับโต้ตอบกับผู้ใช้(User interface) คือ ระบบและขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้ที่ทำการตัดสินใจและผู้ใช้ระบบคนอื่นๆ สามารถทำการติดต่อกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้
- แบบจำลองการตัดสินใจ(Model base) ซึ่งสร้างขึ้นมาจากรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการตัดสินใจจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้ใช้จะป้อนข้อมูลต่างๆ ให้ระบบ แล้วจะมีโปรแกรมซึ่งทำการคำนวณค่าต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบจำลอง

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะถูกใช้กับปัญหาที่มีความซับซ้อน และเมื่อสารสนเทศที่จำเป็นในการตัดสินใจที่ดีหาได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามจะใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจมากกว่าใช้เพื่อแทนการตัดสินใจของผู้บริหาร ตัวอย่างการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้แก่ ระบบที่ช่วยบริษัทเหมืองแร่ในการค้นพบแหล่งที่ดีที่สุดในการขุดหาแร่ธาตุ หรือให้ข้อมูลในการตัดสินใจด้านการลงทุน โดยใช้ข้อมูลจากทั้งในปัจจุบัน การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตจากข้อมูลในอดีต และจากการรวบรวมข่าวสาร เป็นต้น
---------------------------------------------------------------------------------------

สรุปความสัมพันธ์ :

หลังจากที่เห็นภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) แล้ว จะทำให้เราเข้าใจ BI ได้ง่ายขึ้น นั่นก็คือ BI คือการนำเอา AI มาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจนั่นเอง ซึ่ง Model ที่เราจะสร้างนั้น จะมาจาก Case ทางธุรกิจ เงื่อนไขต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ปัจจัยต่างๆ ทางธุรกิจนั่นเองครับ

ในความคิดผมแล้ว AI มีความกว้างกว่า BI เพราะมันครอบคลุมไปหลายด้าน ไม่จำกัดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องการพัฒนา Hardware ในรูปแบบของหุ่นยนต์ก็ได้ครับ ถ้าใครสนใจเจาะลึกทางการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ เพื่อให้มันตัดสินใจได้เอง โดยการป้อนข้อมูลพื้นฐานให้มันก่อน แบบ Machine Learning แล้วมันจะเรียนรู้ก่อน จากนั้นมันจะสามารถตัดสินใจเรื่องนั้นได้เอง เป็นต้น ก็สามารถศึกษาต่อด้าน Robot ได้เลยครับ ในบ้านเราก็เห็นเปิดหลักสูตรนี้หลายแห่งแล้วครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business Intelligenceความเห็น (4)

silentman
IP: xxx.101.165.149
เขียนเมื่อ 
Where 's the university that teach Robot and AI technology krab!!! thank you
วิทยา พรพัชรพงศ์
IP: xxx.91.194.33
เขียนเมื่อ 
ที่เปิดสอนในประเทศไทย มีดังนี้ครับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นอกจากนี้แล้ว วิชาพวก AI และ Robotics จะปนอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ของสถาบันหลายๆ แห่งครับ
วิทยา พรพัชรพงศ์
IP: xxx.91.194.33
เขียนเมื่อ 
ส่วนในต่างประเทศ ก็มีสอนด้าน AI หลายแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา
ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่สอน AI  อาทิเช่น Aberdeen Aberystwyth (Univ. of Wales), Birmingham, Durham, Edinburgh, Essex, Exeter, Hertfordshire, Leeds, Luton, Manchester, Middlesex, Nottingham, Oxford Brookes, Royal Holloway (London), Sheffield, Southampton, Staffordshire, Sussex, UMIST, University College London, Westminster
School of Informatics, The University of Edinburgh, U.K. (ได้รับรางวัล Best Teaching U., Best Research U. ของ UK)
School of Computer Science, The University of Manchester, U.K.
ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่สอน AI  อาทิเช่น
The Robotics Institute, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, U.S.A.
The Artificial Intelligence Center, The University of Georgia, U.S.A.
silentman
IP: xxx.101.165.149
เขียนเมื่อ 

Thank you very much kab!