ศิรก้มประณมกร            อดิศร เศวตฉัตร
ศุภวารพระชนม์พรรษ            ตติย์รอบฉนำใน
    พระอุดมคุณานันต์        ประเสริฐสรรพ์วิสุทธิ์ใส
ธรศาสตร์อเนกนัย            ธรศิลป์อเนกมี
    วิชญาประวัติศาสตร์        พระวิภาสวิศิษฎ์ศรี
อนุศาสนทหารวี-            ระฉกาจฉนำนาน
    กระจะอักษราศาสตร์        นฤนาทอุโฆษขาน
พระนิพนธ์ถกลการ            จะกวี ฤ ความเรียง
    ดุริยางคดนตรี            กลคีตะส่งเสียง
เสนาะศัพทสำเนียง            อภินันท์สดับฟัง
    พระกรุณาพสกล้น        ดุจฝนชะโลมหลั่ง
ทะนุชาติพระศาสน์ยัง            มรดกพระปกกันฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์