สมเด็จพระเทพรัตน์            จรรยาจำรัส
ประไพพิทย์พิสิฐการ
    มิอาจคิดลิขิตขาน            ครบขบวนการ
เพียงหยิบยกสาธกมา        
    อักษรศาสตร์ปราชญ์ภาษา        พจน์รจนา
ประหนึ่งฉาบอาบด้วยทอง
    ประวัติ์ศาสตร์ผาดผ่อง            ปราดเปรื่องเรืองรอง
ทรงโปร่งปรุลุเมธี
    ดุริยางค์พราวพร่างที่            พระเป่าดีดสี
มธุรสจรดใจ
    อเนกศาสตร์พิลาสใส            ผุดผาดพิไล
เปี่ยมล้นปรี่ประวีณา
    บำรุงชาติศาสนา                บำรุงไพร่ฟ้า
พิทักษ์วัฒนธรรม
    การุญมานพระปานน้ำ            ชะชุ่มเย็นฉ่ำ
ตกต้องผองเหล่าประชา
    พสกสบภัยไม่ช้า                ทรงซับน้ำตา
ขจัดร้อนให้ผ่อนลด
    พระนามลือชาปรากฏ            เกริกเกียรติยศ
ชูสยามวิรามเรืองฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 19 กันยายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์