องค์พระเทพรัตน์พระหน่อกษัตริย์
พระคือพระมิ่งพระขวัญประภัสสร์        พสกไทย
    ทรงวิชานนะวิทย์วิศิษย์วิสัย
และศิลป์วิชาพิพิธประไพ                ภิรมยา
    วิชญ์ประวัติศาสตร์วิลาสวิสาล์
พระทรงนุศาสน์ทหารประดา            จะสอยดาว
    ทรงปรุอักษรากระฉ่องฉะฉาว
ระเบ็งเลบงประพันธ์พะพราว            พิสิฐการ
    ทรงผดุงพิทักษ์พระศาสน์พิศาล    
ผดุงไผทประเทืองอุทาร                ทวีไชย
    ภารอเนกอนันต์มิอาจจะไข
พระทรงวิวัฒน์วิรุฬหวิไล             นิรันดร์มาฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 21 กันยายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์