ภาพแห่งความสำเร็จไทยรัฐวิทยา คือ ความก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้นำการปฏิรูปการศึกษา


ภาพแห่งความสำเร็จไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง) จังหวัดยโสธร ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔

  

  


ภาพแห่งความสำเร็จไทยรัฐวิทยา

คือ ความก้าวหน้า
สู่ความเป็นผู้นำการปฏิรูปการศึกษา

                                              ปณิธาน   

                “เด็กไทยในอนาคตที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
                                 จะเป็นคนมีคุณภาพ ทั้งเก่ง ทั้งดี มีศีลธรรม
                                 เป็นคนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
                                จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติ
                                      ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป”
                                                  กำพล  วัชรพล
                                       ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

                   สิ่งหนึ่งที่ท่านกำพล  วัชระพล ท่านมีพระคุณต่อชาวไทยรัฐวิทยา ที่ท่านมีความตั้งใจจริงต่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                       “ผมเห็นใครต่อใครเขาสร้างโรงเรียนแล้วปล่อยปละละเลย ผมไม่อยากให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นอย่างนั้น จึงตั้งมูลนิธิขึ้นมา ให้มูลนิธิไปดูแลโรงเรียนและช่วยพัฒนาโรงเรียน” จากลพบุรีถึงร้อยเอ็ด  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) จังหวัดลพบุรี จนสุดท้ายที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงคำกล่าวของท่านกำพล  วัชรพล ได้เป็นอย่างดี โรงเรียนทุกโรงเรียนจึงมีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิไทยรัฐ

 
  


                         ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ที่มีความสามารถในการบริหารการศึกษา ของท่านวิเชน  โพชนกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับนำเอาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) โดยกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน ๒ ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด พัฒนาครูให้มีศักยภาพและมีจิตสำนึกในด้านการวิจัยหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และด้านส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จะเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึก ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบสานความเป็นไทยและความเป็นไทยรัฐวิทยา จะเห็นภาพเอกลักษณ์ไทยรัฐวิทยา ที่ครูมีชุดยูนิฟอร์ม เสื้อนักเรียนเขียวขาว สิ่งหนึ่งชาวไทยรัฐวิทยา จะแตกต่างโรงเรียนอื่นๆ คือ ความเป็นพี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจ


                           การจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพแห่งความสำเร็จ ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วถึงปีนี้เป็นปีที่สาม ดำเนินการทั้ง ๑๓ กลุ่ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี มีโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพครั้งที่ ๑ คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จังหวัดขอนแก่น ปีนี้(พ.ศ.๒๕๕๔)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) จังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพ ผู้เขียนคณะครูและชุมชน ต่างมีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ จึงเตรียมการทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพที่ดี แม้จะเป็นงานหนักแต่ก็มีความสุข ที่จะได้มีโอกาสนำโรงเรียนสู่สายตาภายนอก แม้จะเป็นการจัดในกลุ่มลุ่มน้ำชี แต่ก็เหมือนจัดให้คนทั้งประเทศได้ชม เพราะสมคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จะมาประเมินผลการดำเนินการ
 

                   กิจกรรมที่ดำเนินการปีนี้ มีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การแสดงผลงาน ครู นักเรียน มีการแข่งขันทักทะสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีนี้มีการแข่งขันแปลกใหม่ คือ การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ
  

     

                           จากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้ทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา มีการถ่ายโอนนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม ครูมีความรักและผูกพัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องขบคิดอย่างหนัก คือทำอย่างไรจึงจะแสวงหาแนวร่วมมาสนับสนุนการจัดทำโครงการภาพแห่งความสำเร็จ โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมชมผลงานของโรงเรียนให้มากขึ้น สิ่งสำคัญในการดำเนินการต้องตอบโจทย์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ชาวไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชีต่างพร้อมที่จะนำเสนอผลงานครู นักเรียนและสภาพการพัฒนาโรงเรียนสู่สายตาชาวไทยรัฐวิทยาและเครือข่ายให้ประจักษ์ วันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรหวังว่าจะได้ต้อนรับกัลยาณมิตรและท่านที่สนใจ ด้วยใจที่เปี่ยมสุข
 
 
                                    

                ถ้าคิดจะทำ  ทำให้ดี   แม้ไม่มีรางวัล
 
 

 

หมายเลขบันทึก: 429254เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2011 21:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (23)

มาส่งดอกไม้ กำลังใจ ไทยรัฐวิทยา  63 บ้านคำแดง

ยังจำไม่เคยลืมเลือนครับท่านผอ.

สวัสดีค่ะ..ท่าน ผอ.พรชัย

มาชื่นชมภาพแห่งความสำเร็จในโรงเรียนของท่านค่ะ

ขอให้โรงเรียนของท่านจงเจริญรุ่งเรืองต่อไป

เรียน ท่าน ผอ.พรชัย ทราบ

          มาแวะชื่นชมความสำเร็จของโรงเรียนท่านค่ะ  เห็นแล้วรู้สึกชื่นชมคุณครูโรงเรียนของท่าน ผอ. นะค่ะ ที่ทุกท่านต้องเก่งเพราะเด็กมีความสามารถมากขนาดนี้  ดีนะค่ะเด็กไทยทุกคนจะได้เป็นเด็กไทยที่มีคุณภาพ ครูเล็กบ้านโป่ง

สวัสดีค่ะ ท่าน ผ.อ. พรชัย..

แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะ...สะออนนำความสามารถของเด็กน้อยนักเฮียน..และความสามารถของคณะครูโฮงเฮียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)หลายๆค่ะ...

Ico48 ขอบคุณท่าน วอญ่า ผู้ใหญ่ใจดีที่ชาวไทยรัฐวิทยา ๖๓ เคารพรัก

Ico48 ขอบคุณ คุณครูเล็ก ที่มาเยี่ยมชมความก้าวหน้าชาวไทยรัฐวิทยา
Ico48 ขอบคุณ คุณครูเล็กบ้านโป่ง ผมเอาชุดฝึกคุณครูไปจัดทำเค้าโครงวิจัยพัฒนาการอ่านชั้น ป.๓ ครับ จะทำหนังสือขออนุญาตใช้เครื่องมืออีกครั้งครับหลังงานเสร็จ

Ico48 ขอบคุณ ท่าน ศน.นีนาถ หลายเด้อสะออนนำ ชาวต่างประเทศที่มีความสามารถเขียนกาพย์กลอนอีสาน(ลาว) ได้ดีหลายครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ. มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะที่โรงเรียนได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสำเร็จ

Ico48 ขอบคุณ คุณครูรินดา วันที่ 9 -10 มีนาคม วันงงานครับ เตรียมสถานที่กิจกรรม เวที หลายอย่าง ทุกคนทำงานตัวเป็นเกลียว

 • แวะมาชื่นชมผลงาน
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยานับเป็นตัวอย่างในด้านการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม
  ถือเป็นการคืนกำไรให้สังคมที่น่ายกย่อง...

อยากเป็นครูโรงเรียนนีจัง  ถ้าจะสุดยอดระดับประเทศ อ่านบันทึกของผอ.ฉมังด้านวิชาการทุกบันทึก ผอ.แม่นวิชาการไม่มีใครเทียบติดเลยจ้า  ครูจะไปไหนเสีย

Ico48ขอบคุณคุณครูธรรมทิพย์ เลขามูลนิธิไทยรัฐท่านเก่งการบริหารจัดการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจึงนับว่าโชคดี ที่นำการบริหารธุรกิจมาผนวกกับการบริหารภาครัฐครับ

Ico48ขอบคุณคุณครูพรรณี  สมสะอาด ผู้บริหารจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าทีงงานไม่สนับสนุนครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ.Ico48

ขอแสดงความยินดีภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยค่ะ

เจ้าภาพปีนี้ ผอ.และคณะครู นักเรียนคงยุ่งอยู่กับการเตรียมงานตัวเป็นเกลียว

ขอให้การดำเนินงานสำเร็จด้วยดี รอชมภาพบรรยายกาศอีกต่อไปค่ะ

 

 

 

 • ผอ.เป็นอย่างไรบ้างครับ
 • ปิดเทอมวางแผนทำอะไรครับ

Ico48ขอบคุณคุณครู ป.สอง  ตอนนี้เร่งงานมากครับ เต้น เวที บริเวณ สนุกดีครับ ไม่เหนื่อยเลยครับ

Ico48 ขอบคุณ ดร.ขจิต  ฝอยทอง จะไปขอหนังสือ ดร ขจิตมาไว้เป็นที่ระลึกพร้อมลายเซนต์ สบายดีนะครับ กำลังเตรียมงานภาพแห่งความสำเร็จครับ

ชื่นชมและยินดีด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่

 • คุณยายหายเหนื่อยแล้วก็เลยนำกำลังใจมาส่งค่ะ
 • มีความสุขทุกๆวันนะคะ

สวัสดีค่ะพี่

 • คุณยายหายเหนื่อยแล้วก็เลยนำกำลังใจมาส่งค่ะ
 • มีความสุขทุกๆวันนะคะ

ฝากกำลังใจไปช่วยงานด้วยคนนะคะ.....

 

Ico48 ขอบคุณคุณครูอัมพร งานจบลงอย่างชื่นมื่นประทับใจครับ ชมบันทึกใหม่อีกครั้งครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณยาย หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณสมหญิง ที่มาร่วมงานทั้งยังเขียนบันทึกให้ด้วย

สวัสดีค่ะ

มีกำลังใจจากกระต่ายน้อยในนิทานอิงธรรมมาส่งค่ะ

Large_linchy-1-p1

 • สวัสดีค่ะ
 • เห็นภาพหนูน้อยเต้นได้น่ารักมาก ๆ  นึกถึงกัลยาณมิตรก็เลยนำมาฝากกัน ชมเพื่อความเพลิดเพลินค่ะ
 • ด้วยความระลึกถึงค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                                   ภาพขนาดย่อ

 

Ico48  ขอบคุณณํฐรดา ห่างหายไปหลายวันกับศึกษาดูงานภาคตะวันออก พัทยา ระยองทานคงตีพิมพ์แล้วนะครับ

Ico48 ขอบคุณเบดูอิน กลับมาเรียนรู้กับทุกคนแล้วครับ

Ico48 ขอบคุณสาวสวยบุษรา ไม่ได้ทักทายนานพอดู โหลดภาพช้าจะทำไงดีครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี