ครูเล็กบ้านโป่ง บ.สายทอง


คศ.3 ภาษาไทย
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Username
bunrern
สมาชิกเลขที่
50990
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติ
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

พ.ศ.๒๕๓๑ คบ. เอกการอนุบาลศึกษา โท อุตสาหกรรมศิลป์ จากวิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี

ปริญญาโท

พ.ศ.๒๕๕๘ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลรัศมี กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๘ โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านวังผาตาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

รางวัลและเกียรติบัตรที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรักและศรัทธา “ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

๑.รางวัลที่ ๑ สื่อการสอนระดับก่อนประถมศึกษา สปอ.ทองผาภูมิ สปจ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๓๙

๒.ได้รับคัดเลือกลงในหนังสือพิมพ์ ผู้นำก้าวหน้า ฉบับที่ ๙๔ สปจ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๐

๓. ครูผู้สอนก่อนระดับประถมศึกษาดีเด่น สปอ.ท่าม่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๓

๔. ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จาก คุรุสภาท่าม่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๔

๕. ข้าราชการครูดีเด่น จาก สปอ.ท่าม่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๔

๖. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จาก สปจ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๕

๗. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จาก สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๔๖

๘. ครูต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสถานศึกษา จาก สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๗

๙. เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ จาก สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๘

๑๐. เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ “ครูดีในดวงใจ" จาก สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๙

๑๑. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูภาษาไทยช่วงชั้นที่ ๑ ของ สพท.รบ.๒

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสพฐ สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๑

๑๒.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดค่ายการอ่านสู่การเขียนเพื่อสร้างสายใยรักจากครอบครัวสู่เยาวชน โดย สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๒

๑๓. .เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ จาก สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๓

๑๔.ครูดีเด่น ระดับ สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๕.ครูสอนดี จาก สสค. ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๖.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย" ครูกาญจนบุรี ครูราชบุรี เขต ๑ – ๒ จำนวน ๒๐๐ คน ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๗.หนึ่งแสนครูดี จาก คุรุสภา ปี พ.ศ.๒๕๕๕

๑๙. เกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จาก สพป.รบ.๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

๒๐. โล่และ เกียรติบัตร "ครูดีในดวงใจ" ระดับ สพฐ. ครั้งที่ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๖

๒๑.บุคคลดีเด่น สพป.รบ.๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๖

๒๒.วิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

๒๓.เกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ สพฐ. ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

๒๔. โล่ ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับ สพฐ. ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

๒๕.เกียรติบัตร ครูดีเด่นอำเภอบ้านโป่ง ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ จาก คุรุสภาอำเภอ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

๒๗.เกียรติบัตร "ครูไทยของแผ่นดิน" ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ระดับ สพฐ./คุรุสภา ปี พ.ศ.๒๕๖๐

๒๗.ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับ สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๒๘.รางวัลที่ ๒ คลิปวีดีทัศน์การสอน Active Learnning สพป.รบ.๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

๒๙.ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๔

 

ปัจจุบันสอน
         สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วิชาภาษาไทย ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย ภาษาไทย(เพิ่มเติม)ศิลปะ  
         สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วิชาภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย(เพิ่มเติม) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

         อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูทุกท่าน ที่มีหัวใจเป็นครูด้วยใจรักและมุ่งพัฒนาเด็กไทยให้อ่านออกเขียนคล่องค่ะ

          ผู้มีพระคุณท่านหนึ่ง ท่านสอนไว้ว่า การทำบุญทำได้ทั้งที่วัดและโรงเรียน ทำบุญที่โรงเรียนคือ การตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

         ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน อย่าท้อกับเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่คล่องนะคะ และเมื่อวันใดที่เราทำให้เขาอ่านออกเขียนคล่อง คนที่ภูมิใจคือคุณครูอย่างเรานั่นเอง สู้ สู้ นะคะ....

              ชีวิตครูดูเหมือนง่าย...แต่ไม่ใช่

ใจละลายเกือบท้อ...ตั้งหลายหน

ถึงวันนี้หน้ายิ้มได้...เพราะมีคน

ผู้ใจบุญมาชี้แนะ...ให้เดินไกล

           ขอขอบคุณจากหัวใจ...ครูน้อยน้อย

ที่ได้ค่อยก้าวเดิน...ไปถูกที่

ขอสัญญาว่าจะเป็น...ครูที่ดี

ให้สมกับที่ผู้มีคุณ...ได้เมตตา

          จาก ครูไทย...ใจไม่ท้อ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี