ครูเล็กบ้านโป่ง บ.สายทอง

คศ.3 ภาษาไทย
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Usernamebunrern
สมาชิกเลขที่50990
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ คบ. เอกการอนุบาลศึกษา โท อุตสาหกรรมศิลป์ จากวิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลรัศมี กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๘ โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านวังผาตาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ

๑.รางวัลที่ ๑ สื่อการสอนระดับก่อนประถมศึกษา สปอ.ทองผาภูมิ ปี พ.ศ.๒๕๓๙

๒.ได้รับคัดเลือกลงในหนังสือพิมพ์ ผู้นำก้าวหน้า ฉบับที่ ๙๔ สปจ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๐

๓. ครูผู้สอนก่อนระดับประถมศึกษาดีเด่น สปอ.ท่าม่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๓

๔. ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น คุรุสภาท่าม่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๔

๕. ข้าราชการครูดีเด่น สปอ.ท่าม่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๔

๖. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สปจ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๔๕

๗. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๔๖

๘. ครูต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสถานศึกษา สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๗

๙. เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๘

๑๐. เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ “ครูดีในดวงใจ" สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๙

๑๑. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูภาษาไทยช่วงชั้นที่ ๑ ของ สพท.รบ.๒

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสพฐ สพป.รบ ๒ ปี พศ.๒๕๕๑

๑๒.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดค่ายการอ่านสู่การเขียนเพื่อสร้างสายใยรักจากครอบครัวสู่เยาวชน สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๒

๑๓.ครูดีเด่น สพป.รบ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๔.ครูสอนดี สสค. ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๕.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย" ครูราชบุรี เขต ๑ - ๒

จำนวน ๒๐๐ คน ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๖.หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๗. วิทยากรครูภาษาไทย ราชบุรี กาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๕

๑๘. เกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.รบ.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๙. โล่และ เกียรติบัตร "ครูดีในดวงใจ" ระดับ สพฐ. ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๖

๒๐. เกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

๒๑. โล่ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับ สพฐ. ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๒.เกียรติบัตร ครูดีเด่นอำเภอบ้านโป่ง๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๓.เกียรติบัตร "ครูไทยของแผ่นดิน" ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ปัจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูทุกท่าน ที่มีหัวใจเป็นครูด้วยใจรักและมุ่งพัฒนาเด็กไทยให้อ่านออกเขียนคล่องค่ะ

ผู้มีพระคุณท่านหนึ่ง ท่านสอนไว้ว่า การทำบุญทำได้ทั้งที่วัดและโรงเรียน ทำบุญที่โรงเรียนคือ การตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน อย่าท้อกับเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่คล่องนะคะ และเมื่อวันใดที่เราทำให้เขาอ่านออกเขียนคล่อง คนที่ภูมิใจคือคุณครูอย่างเรานั่นเอง สู้ สู้ นะคะ....

ชีวิตครูดูเหมือนง่าย...แต่ไม่ใช่

ใจละลายเกือบท้อ...ตั้งหลายหน

ถึงวันนี้หน้ายิ้มได้...เพราะมีคน

ผู้ใจบุญมาชี้แนะ...ให้เดินไกล

ขอขอบคุณจากหัวใจ...ครูน้อยน้อย

ที่ได้ค่อยก้าวเดิน...ไปถูกที่

ขอสัญญาว่าจะเป็น...ครูที่ดี

ให้สมกับที่ผู้มีคุณ...ได้เมตตา

จาก ครูไทย...ใจไม่ท้อ