อ.เล็ก


การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 4290เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2005 13:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2012 16:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
เรื่องเล่าอาจารย์นลินรัตน์

              ช่วงบ่ายวันนี้เรา(อ.นลินรัตน์ และทีมงาน)ได้หาลือกันว่าในการจัดงาน UKM11 ของวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๐  จะจัดขึ้นที่โรงแรมตักสิลา  ในช่วงเย็นทางเราจะพาเยื่ยมชม มรภ. มหาสารคาม และนำสมาชิกมาโฮมกันเพื่อกินข้าวแลง(รับประทานอาหารเย็น)  และชมการแสดงพื้นเมืองของอีสาน
             เช้าวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๐ ลปรร AAR  ณ ชุมชนเชื่อมโยงนักวิชาการในจังหวัดมหาสารคาม
 (ขอให้สมาชิก UKM  ช่วยกันแสดงความคิดเห็น)
              ชุมชน มรภ. มหาสารคาม ดร. พิสุทธา ได้นำเสนอแนวคิด UKM-11  ในประเด็น ลปรร. ช่วงบ่าย ของวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๐  ว่าน่าจะใช้ประเด็นการบริการสู่ชุมชน ดังนี้
               เป้าหมาย  เพื่อได้ทราบแนวทางหรือรูปแบบกระบวนการบริการวิชาการสู่ชุมชนของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไร
การจัดกลุ่ม  ควรจัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยให้สอดคล้องกับหน่วยงาน/คณะ/ศูนย์/สำนัก  เช่น
                1.  จัดตามคณะ  เช่น  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ  เป็นต้น  เนื่องจากแต่ละคณะก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันไป
                 2.  จัดตามหน่วยงานที่ให้บริการในแต่ละด้าน  เช่น  สำนักศิลปวัฒธรรม  สำนักวิจัย  สำนักวิทยบริการ  สำนักคอมพิวเตอร์และภาษา  และสำนักกิจการนักศึกษา  เป็นต้น
                 ทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน  หรือในแต่ละพันธกิจ
                                   

ประวัติวิทยากร

หัวข้อ
: การจัดการความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของภาคชุมชน และ

การอภิปรายการจัดการความรู้ แนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง

ชื่อ
-สกุล : คุณเดชา ศิริภัทร

ประวัติการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สถาบัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร
..อำนวยศิลป์ , กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี(คณะเกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน :

.. ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน

2514-2518 ข้าราชการกรมปศุศัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2519-2526 ผู้จัดการฟาร์ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

2527-2531 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม

2541-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

2542-ปัจจุบัน กรรมการเลขานุการ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน”(ประเทศไทย)

ผลงาน :

หนังสือ ข้าวประดับดินรูปแบบอันงดงามของความสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรกรรม

และระบบนิเวศน์ ปี 2532

หนังสือ เกษตรกรรมสำนึกปี2532

บทความด้านการเกษ๖รและสิ่งแวดล้อมลงในหนังสือพิมพ์มติชน, นิตยสารหมอ

ชาวบ้าน, นิตยาสารเทคโนโลยีชาวบ้าน(ปี 2530- ปัจจุบัน)

หนังสือ พันธุ์พืชพื้นบ้านปี2539, 2545

หนังสือ สมุนไพรในครัวปี2546

บทความด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ลงในนิตยสารอาหารและวัฒนธรรมครัว

ปัจจุบัน

ประสบการณ์

: ในประเทศ

1. เป็นกรรมการสมาคมหยาดฝน (2528-ปัจจบัน)

2. เป็นคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา จ.สุรินทร์ (2528-2531)3.

เป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทย (2532-ปัจจุบัน)

4. เป็นประธานบริษัทพืชพันธุ์ธรรมชาติ (2530-2533)5.

ตัวแทนกรรมการโครงการนำร่องเพื่อเกษ๖รกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย(2543-2546)

6. หัวหน้าโครงการวิจัยสิทธิเกษตรกรไทย (2543-2544)7.

กรรมการคุ้งครองพันธุ์พืช (2545-ปัจจบัน)

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2543-2546)

9. กรรมการมูลนิธิมาตราฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (2542-ปัจจุบัน)

: ต่างประเทศ

1. ดูงาน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศ

อินโดนีเซีย ปี2527, 2530, 2531, 2532, 2533, 25342.

ดูงาน ร่วมสัมมนาด้านการเกษตร ที่ประเทศอินเดีย ปี2529

3. ดูงาน ร่วมสัมมนาด้านการเกษตร ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปี25314.

ดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศเยอรมัน ปี2531

5. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมด้านการเกษตร ที่ประเทศบังคลาเทศ ปี25326.

ฝึกอบรมด้านการเกษตร ที่ประเทศเอธิโอเปีย ปี2533

7. เป็นวิทยากรฝึกอบรม ที่ประเทศศรีลังกา ปี25348.

ประชุมด้านการเกษตร ดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี2534

9. เป็นวิทยากร ดูงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี253410.

เป็นวิทยากร ดูงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศญี่ปุ่น ปี2535

11. ฝึกอบรมด้านการเกษตร และเป็นวิทยากร ที่ประเทศอังกฤษ ปี2535, 254712.

ประชุมดูงาน ที่ประเทศอินเดีย(3ครั้ง) ปี2536

13. ประชุมดูงาน ที่ประเทศซิมบับเวย์ ปี253914.

ประชุมความมั่นคงทางอาหาร ที่ประเทศเยอรมัน ปี2540

15. ประชุมพันธุกรรมพืช ประเทศฟิลิปปินส์ ปี254116.

ประชุมความมั่นคงทางอาหาร ที่ประเทศมาเลเซีย, เวียดนาม ปี2542

17. ประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ บราซิล และดูงานประเทศกัมพูชา ปี254518.

เป็นที่ปรึกษษดูงานพัฒนาชนบท ในประเทศเมียนม่าร์ และสัมนาที่ประเทศกัมพูชา ปี2547

19. เป็นตัวแทนองค์กร ในปณะเทศไทยนำเสนอผลงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการOXFAM

ที่ประเทศอังกฤษ ปี2547

เกียรติประวัติ:

1. องค์ปาฐกมูลนิธิโกมลคีมทอง ปี2531

2. รับรางวัล อาโซก้า เฟลโล่ ปี2535

3. ศิษย์เก่าตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2539

ผู้ทำคุณประโยชน์ กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตร ปี2545

สวัสดีครับอาจารย์...  น่าเสียดายครับ  วันนี้ไม่ได้ไปงานประชุม  KM  ที่โรงแรมตักสิลาด้วย...  พอดีติดภารกิจที่จะต้องส่งงานในวันศุกร์นี้พอดี...  เลยต้องนั่งคุยกับคอมพิวเตอร์อีกตามเคย...  ไม่งั้นคงได้พูดคุยกันนะครับ...  ว่าง ๆ  จะเข้ามาเยี่ยมบล็อกบ่อย ๆ  ครับ...
ธัญวรัตม์ นุชน้อย

ถึง.....อ.เล็ก

ดีใจมากที่หาเล็กเจอในเว็บ .....ไม่เจอกันยี่สิบกว่าปี......เองนะ เหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากๆ ไม่ได้ติดต่อกันเลย...ยินดีมากสำหรับความสำเร็จของเล็ก...ในวันนี้.....คงสบายดี....นะจ๊ะนิดเองยังสอนที่รร.สวนกุหลาบนนท์เหมือนเดิม ....ลูกสาวไนซ์....กำลังเรียนปีหนึ่ง ม.รังสิต...ส่วนพ่อน้องไนซ์ตอนนี้ทำงานที่อังกฤษ ทำมาปีที่ ๕แล้ว ......ยังคิดถึงกันอยู่ก็ติดต่อกลับมาได้นะ...ถ้าเล็กพอมีเวลาว่างที่จะคุย....ยังคิดถึงเพื่อนเสมอ..เคยโทรไปที่บ้านเก่าเล็กหลายตรั้งแต่ติดต่อไม่ได้สักทั ......อ้อ นิดเคย. .เปิดเว็เบเจอว่าพี่นิเทศขณะนี้เป็นผอ.อยู่ที่ สกสค.กรุงเทพมหานครใช่มั๊ย ถ้า

คิดถีงก็ติดต่อกลับมาหาได้ที่

นางธัญวรัตม์ นุชน้อย ๐๘๖๙๐๗๗๑๗๕

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท