ความเห็น


ประวัติวิทยากร

หัวข้อ
: การจัดการความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของภาคชุมชน และ

การอภิปรายการจัดการความรู้ แนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง

ชื่อ
-สกุล : คุณเดชา ศิริภัทร

ประวัติการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สถาบัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร
..อำนวยศิลป์ , กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี(คณะเกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน :

.. ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน

2514-2518 ข้าราชการกรมปศุศัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2519-2526 ผู้จัดการฟาร์ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

2527-2531 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม

2541-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

2542-ปัจจุบัน กรรมการเลขานุการ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน”(ประเทศไทย)

ผลงาน :

หนังสือ ข้าวประดับดินรูปแบบอันงดงามของความสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรกรรม

และระบบนิเวศน์ ปี 2532

หนังสือ เกษตรกรรมสำนึกปี2532

บทความด้านการเกษ๖รและสิ่งแวดล้อมลงในหนังสือพิมพ์มติชน, นิตยสารหมอ

ชาวบ้าน, นิตยาสารเทคโนโลยีชาวบ้าน(ปี 2530- ปัจจุบัน)

หนังสือ พันธุ์พืชพื้นบ้านปี2539, 2545

หนังสือ สมุนไพรในครัวปี2546

บทความด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ลงในนิตยสารอาหารและวัฒนธรรมครัว

ปัจจุบัน

ประสบการณ์

: ในประเทศ

1. เป็นกรรมการสมาคมหยาดฝน (2528-ปัจจบัน)

2. เป็นคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา จ.สุรินทร์ (2528-2531)3.

เป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทย (2532-ปัจจุบัน)

4. เป็นประธานบริษัทพืชพันธุ์ธรรมชาติ (2530-2533)5.

ตัวแทนกรรมการโครงการนำร่องเพื่อเกษ๖รกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย(2543-2546)

6. หัวหน้าโครงการวิจัยสิทธิเกษตรกรไทย (2543-2544)7.

กรรมการคุ้งครองพันธุ์พืช (2545-ปัจจบัน)

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2543-2546)

9. กรรมการมูลนิธิมาตราฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (2542-ปัจจุบัน)

: ต่างประเทศ

1. ดูงาน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศ

อินโดนีเซีย ปี2527, 2530, 2531, 2532, 2533, 25342.

ดูงาน ร่วมสัมมนาด้านการเกษตร ที่ประเทศอินเดีย ปี2529

3. ดูงาน ร่วมสัมมนาด้านการเกษตร ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปี25314.

ดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศเยอรมัน ปี2531

5. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมด้านการเกษตร ที่ประเทศบังคลาเทศ ปี25326.

ฝึกอบรมด้านการเกษตร ที่ประเทศเอธิโอเปีย ปี2533

7. เป็นวิทยากรฝึกอบรม ที่ประเทศศรีลังกา ปี25348.

ประชุมด้านการเกษตร ดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี2534

9. เป็นวิทยากร ดูงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี253410.

เป็นวิทยากร ดูงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศญี่ปุ่น ปี2535

11. ฝึกอบรมด้านการเกษตร และเป็นวิทยากร ที่ประเทศอังกฤษ ปี2535, 254712.

ประชุมดูงาน ที่ประเทศอินเดีย(3ครั้ง) ปี2536

13. ประชุมดูงาน ที่ประเทศซิมบับเวย์ ปี253914.

ประชุมความมั่นคงทางอาหาร ที่ประเทศเยอรมัน ปี2540

15. ประชุมพันธุกรรมพืช ประเทศฟิลิปปินส์ ปี254116.

ประชุมความมั่นคงทางอาหาร ที่ประเทศมาเลเซีย, เวียดนาม ปี2542

17. ประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ บราซิล และดูงานประเทศกัมพูชา ปี254518.

เป็นที่ปรึกษษดูงานพัฒนาชนบท ในประเทศเมียนม่าร์ และสัมนาที่ประเทศกัมพูชา ปี2547

19. เป็นตัวแทนองค์กร ในปณะเทศไทยนำเสนอผลงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการOXFAM

ที่ประเทศอังกฤษ ปี2547

เกียรติประวัติ:

1. องค์ปาฐกมูลนิธิโกมลคีมทอง ปี2531

2. รับรางวัล อาโซก้า เฟลโล่ ปี2535

3. ศิษย์เก่าตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2539

ผู้ทำคุณประโยชน์ กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตร ปี2545

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี