ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย กองบริการการศึกษา โทร 0-5526-1000 ต่อ 1578 นอกจากนี้นักวิจัยสามารถ Download รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด และ แบบ ว-1ช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2550 ได้ที่ http://www.nrct.net/ หรือ http://www.research.nu.ac.th/

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (สกอ.)

(แนวทางการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2549)

***************************************

         ก.  ลักษณะของโครงการ (เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก)
                  • เป็นปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
                  • มีพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
                  • เป็นโครงการที่จะลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ หรือยกระดับมาตรฐานการผลิต
                  • เป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดการสร้างกลุ่ม / เครือข่ายผู้ผลิตในพื้นที่
                  • เป็นโครงการที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
                  • เป็นโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาด / มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นได้
                  • เป็นโครงการที่มีลักษณะสหสาขาและมีความเป็นบูรณาการกับหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย
                  • มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ชัดเจน
                  • มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์และนำเสนอทางวิชาการ
                  • มีความมุ่งมั่นที่จะจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น เครื่องหมายการค้า

         ข.  ความพร้อมของโครงการ
                  • สามารถดำเนินโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องมีการสำรวจหรือศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และโดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม
                  • มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกลุ่มผู้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอย่างชัดเจน
                  • สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี

         ค.  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย
                  • เป็นอาจารย์  นักวิจัย หรือบุคลากร ในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  (สมาชิกเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง สกอ.)
                  • หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยังดำเนินโครงการที่ได้รับทุนของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้ส่งรายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์
                  • นักวิจัยต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ

         ง.  งบประมาณโครงการ
                  1)  สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยวไม่เกิน  250,000  บาท (ตามแบบ ว-1ด) โครงการวิจัยชุดแบบบูรณาการไม่เกิน 1,000,000  บาท (ตามแบบ ว-1ช)
                  2)  สัดส่วนงบประมาณ ควรมีสัดส่วนดังนี้
                       - มีข้อตกลงยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย/สถาบัน  จึงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้
                       - ค่าบริหารจัดการเครือข่าย 10 % ของโครงการ   (หักให้แม่ข่ายฯ)
                       - ค่าตอบแทนผู้วิจัยไม่เกิน 10 % ของโครงการ (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาไม่สามารถตั้งได้)
                       - ค่าสาธารณูปโภคให้หักจากค่าตอบแทนผู้วิจัย   (กรณีที่คณะ/ภาควิชา ต้องการจะหัก)
                       - ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถตั้งได้
                       - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ใช้เกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 < Link >โดยแสดงในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 < Link >

         จ.  ปฎิทินการดำเนินงาน < Link >

         ฉ.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย กองบริการการศึกษา โทร 0-5526-1000 ต่อ 1578  นอกจากนี้นักวิจัยสามารถ   Download  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  (แบบว-1ด และ แบบ ว-1ช)  ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ 2550 ได้ที่ http://www.nrct.net/   หรือ http://www.research.nu.ac.th/

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง#ทุนวิจัย

หมายเลขบันทึก: 4287, เขียน: 23 Sep 2005 @ 12:23 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)