ข้อความต่อไปนี้ ผมอ้างอิงจากบทความ “มหาวิทยาลัยวิจัย” ครับ < Link >

                   “หัวหน้าภาควิชาจะต้องเป็นผู้นำทิศทางการวิจัยของภาควิชา และ
         เป็นผู้ผสมผสานระหว่างความสนใจของบุคคล และทิศทางของภาควิชา
         เป็นผู้หาทางควบคุมหัวข้อการวิจัยของอาจารย์แต่ละคนให้เหมาะสม ทั้งยัง
         ต้องเป็นผู้นำในการตีพิมพ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
โดยพยายามทำตัวอย่าง
         ในการใช้มาตรฐานสากลในการทำงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน

                  หัวหน้าภาควิชาจะต้องมุ่งสร้างการวิจัยและอาจารย์ที่สามารถใช้เงิน
         ปีละ 1 ล้านบาทอย่างมีผลดี นักวิจัยระดับนี้จะต้องรวมทีมนักวิจัยผู้ช่วย และ
         นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเข้าด้วยกันได้

                  หัวหน้าภาควิชาต้องสนับสนุนนักวิจัยระดับกลางให้ใช้เงินปีละ
         100,000 - 400,000 บาท อย่างมีผลดีเช่นกัน แล้วยังต้องสนับสนุนนักวิจัย
         ชั้นเยาว์ที่ใช้เงินปีละ 20,000 – 100,000 บาทให้ได้ผลดีอีกด้วย

                  หัวหน้าภาควิชาจะต้องทำหน้าที่นักวิชาการในการเตรียมโครงการวิจัย
         สามารถช่วยอาจารย์ในการเตรียมโครงการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มีความรอบรู้
         ว่าเงินที่จะใช้ในโครงการวิจัยอยู่ที่ไหน และแสดงความเป็นผู้นำในการบริหาร
         จัดการ การรับผิดชอบทางวิชาการและการเงิน และเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม
         อีกด้วย”

สุดท้าย ผมขอฝากคิดเป็นการบ้านเรื่อง “หัวหน้าภาควิชากับ QA และ KM” อีกหนึ่งเรื่องด้วยครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร