สัจจะวันละบาท เป็นการทำสวัสดิการภาคประชาชนที่ประชาชนเป็นผู้ทำ และจัดการทำกันเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาใช้เงินพัฒนาคน โดยให้ออมเงินจากรายจ่ายวันละ 1 บาท แล้วให้ได้ครบเดือนนำมารวมไว้กับเพื่อนสมาชิกในชุมชน แล้วครบ 180 วัน ก็นำมาจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก มีตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งตอนนี้ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องในภาคใต้ มี 15 อำเภอ ใน 16 อำเภอ ซึ่งคาดว่าจะครบใน 16 อำเภอของจังหวัด หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ ผู้ที่ดำเนินคิดกระบวนการนี้ คือ ดร.ครูชบ  ยอดแก้ว