สรุปผลการประชุม หน่วยงานสนับสนุน วันที่ 22 กันยายน 2548 ณ. ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ

   เวทีในการประชุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ผู้จัดการ ธกส. สาขาท่าศาลา เจ้าหน้าที่ ธกส. นบพิตำ เจ้าหน้าที่ กศน. นบพิตำ เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลกะหรอ พัฒนาชุมชนตำบลกะหรอ (พช.) เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมชุมชนกะหรอ 8 คน ทีมจัดการความรู้ ม.วลัยลักษณ์ 3 คน ทีมวิจัย มวล. 4 คน

ผู้ทำหน้าที่วิทยากรในวันนี้ คือ อ.โรจน์ และ อ.บัว

   เริ่มต้นด้วยการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในวันนี้ รวมถึงเป้าหมายของตำบลกะหรอ ที่คนในชุมชนต้องการจะให้มีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และหน่วยงานสนับสนุนจะมีส่วนช่วยหนุนเสริมในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างไร เพื่อให้ชุมชนเดินไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ถือเป็นเวทีแห่งความร่วมมือ

   หลังจากนั้นก็เป็นการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลา ประมาณ 5 นาที ( มีเวลาจำกัด )

   เมื่อแนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นคิวของชุมชน โดยคุณพัชรี วารีพัฒน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ได้เสนอเป้าหมายของเครือข่าย 6 เรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

 2. การจัดตั้งสถาบันการเงินระดับตำบล

 3. การพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ

 4. การจัดการเงินของครัวเรือน ( บัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน )

 5. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 6. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการ

     โดยเป้าหมายของตำบลกะหรอ ก็ได้มีการจัดตั้งไปแล้ว 1 เรื่อง คือ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ แต่ยอดของสมาชิกยังไม่ได้สรุปว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ จะมีการสรุปยอดในวันที่ 25 กันยายน 2548 จะรายงานให้ทราบกันอีกที ส่วนในเรื่องอื่น ๆ ทางชุมชนอยากจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้ บรรลุผล หลังจากนั้น คุณประหยัด ทองดำ ตัวแทนจากชุมชน ก็มาเน้นย้ำถึงเป้าหมายอีกรอบ และอยากให้หน่วยงานสนับสนุนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ซึ่งในตอนนี้ชุมชนก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่ในบางเรื่องชุมชนยังขาดทักษะและความรู้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานสนับสนุนจึงเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มสิ่งเหล่านี้

          

   ตอนนี้ก็ถึงคิวของหน่วยงานสนับสนุน สรุปได้ว่า ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและความยินดีให้การสนับสนุน ความรับผิดชอบและการให้การสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานสรุปได้ดังนี้

 1. ธกส. จะให้การสนับสนุนในเรื่อง 1)การจัดตั้งสถาบันการเงินระดับตำบล 2)ให้ความรู้ในเรื่องบัญชี 3)สมุดบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน 4)เงินทุนสนับสนุน 5)การพิจารณาให้สินเชื่อ

 2. ธนาคารออมสิน เน้นในเรื่องสังคม 1) การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน ซึ่งแตกต่างกับ ธกส. 2)อบรมให้ความรู้เรื่องบัญชี ปีละ 2 ครั้ง สำหรับภาคใต้ตอนบน 3)เงินทุนสนับสนุน

 3. พัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอนบพิตำ สนับสนุนในทุกเรื่องซึ่งเป็นเป้าหมายของตำบลกะหรอ

 4. เกษตรอำเภอ จะทำงานควบคู่ไปกับ พช. สนับสนุนในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ จัดทำแผนชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำตำบล

 5. กศน. จะเน้นหนักในเรื่องการประสานงานจัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่ชุมชนสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน และมีงบสนับสนุนในการเรียนรู้

 6. อนามัย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ซึ่งอนามัยจะสนับสนุนในเรื่อง ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของคนในตำบลกะหรอ

 7. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณประมวล วรานุศิษฏ์ จะให้การสนับสนุนในด้าน การประสานงานและดูแลงานกองทุนในภาพรวมของจังหวัด ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการทำงานของชุมชน และท่านยังให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ระบบฐานข้อมูลของคนในชุมชนจะต้องมาเป็นอันดับแรก กำลังคน กำลังความคิด กำลังความสามารถ ของคนในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่า ที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องต่าง ๆ สร้างความเข้าใจในหมู่บ้าน มีการจัดระบบจัดเก็บจัดทำ ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมู่บ้าน ทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองมีจรรณยาบรรณในการทำงาน ให้คิดทบทวนให้ละเอียดอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะลงมือกระทำ เพราะเมื่อเกิดผิดพลาดขึ้นมาคนที่เจ็บปวดคือคนในชุมชนของเรานั่นเอง

     หลังจากนั้นเป็นการแนวร่วมในการดำเนินงานของเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยก็มีความยินดีในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อจะให้ตำบลกะหรอเดินทางไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

   สุดท้าย คุณสมรัก ใจกล้า ตัวแทนจากชุมชน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กะหรอในวันนี้จะไม่เดินโดดเดี่ยวอีกต่อไป เพราะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ และมอบของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ ร่วมกับ มวล. ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (1)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เข้าร่วมเวทีนี้ได้ทั้งสาระการเรียนรู้ และได้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วย

ขอบคุณคะชาวกะหรอและทีมวิจัย มวล.