GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่

พนักงานราชการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

    วันนี้ผมไปเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับพนักงานราชการตอนบ่าย มีหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ (คุณอารมย์ จีนน้อย) ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยบกับพนักงานราชการ ความจริงเจ้าหน้าที่บุคคลในคณะผมก็ได้รวบรวมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ไว้ ผมได้เปิดอ่านแบบผ่าน ๆ แต่ไม่ได้สนใจ แต่พอมาวันนี้ต้องหยิบกลับมาเปิดอ่านด้วยความสนใจ เพราะพนักงานราชการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส่วนใหญ่หลายคนให้ความสนใจในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เป็นเรื่องปกติ วันนี้ผมมองเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนว่ามี 2 ลักษณะที่มีความชัดเจนมากขึ้น คือ

  • การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance pay) ใครทำงานมากและมีผลงานมาก ย่อมได้ค่าตอบแทนมาก ส่วนใครทำงานน้อย ย่อมได้ค่าตอบแทนน้อย 
  • การจ่ายค่าตอบแทนตามความความรู้ความสามารถของคนทำงาน (Competency Pay)

     พนักงานราชการ (ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่) การเลื่อนเงินเดือนได้ปีละ 1 ขั้น แต่ถ้ามีผลการประเมินการปฏิบัติในระดับดีเด่น จะได้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มอีก 3-5% ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้น วันนี้เจ้าหน้าของรัฐมี 5 ประเภทคือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานของรัฐ และพนักงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน สิ่งสำคัญคือ ต้องทำงานให้คุ้มกับค่าตอบแทนที่ได้รับ (ระบบเดิมที่เคยทำ...ต้องปรับเปลี่ยน) การทำงานวันนี้ต้องมองที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้

    บอย                                  

                  ชุมชนสำนักงานเลขานุการ                             

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 4266
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

     "การทำงานวันนี้ต้องมองที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้" ถูกเผงเลยครับ แต่ที่ผมคำนึงถึงมากที่สุดคือ การได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี่ซิ คุณบอยคิดว่ามีไหมที่ได้มาเพราะว่า "ต้องมีแผนยุทธฯ" เพราะต้องมี ไม่มีไม่ได้ การจัดทำจึงทำเพื่อให้มีขึ้นเท่านั้น (มีเหมือนเพื่อน) เหนือไปกว่านั้นคือ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดทำทั้งจากผู้มีส่วนได้และส่วนเสียมากน้อยแค่ไหนอย่างไร (แลกเปลี่ยนกันนะครับ)