ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยใน มน.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย กองบริการการศึกษา โทร. 1647 นอกจากนี้นักวิจัยสามารถ Download คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้ที่ http://www.nrct.net/ หรือ http://www.research.nu.ac.th/

แนวทางการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปีงบประมาณ 2550
(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน)

         ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น  สำหรับในปีงบประมาณ  2550 ม หาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการจัดทำและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

         1. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ
                  1.1 เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
                  1.2 ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป  อันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ
                  1.3 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ขอรับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า  2 โครงการ  ในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือรวมที่ยังค้างส่งรายงานผลการวิจัย  และเมื่อรวมกับโครงการวิจัยตามโครงการพระราชดำริแล้วไม่เกิน  3  โครงการ
                  1.4 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ขาดการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับทุนวิจัยแล้วเป็นเวลามากกว่า 2 ปี 6 เดือน 
นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุนวิจัย
                  1.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดสัญญารับทุนวิจัย

         2. การแสดงความจำนงขอรับทุนวิจัย  ผู้มีสิทธิแสดงความจำนงขอรับทุนวิจัยต้องเป็นหัวหน้าโครงการและจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้
                  2.1 เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบทุกข้อพร้อมทั้งตัวบ่งชี้ผลสำเร็จของโครงการ
แผนการดำเนินการและแผนการใช้เงิน
                  2.2 เสนอรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาและคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

         3. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
                  3.1  คุณลักษณะหลักของโครงการวิจัยมีดังนี้
                           3.1.1 สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  หรือเป็นการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย < Link > และ  < Link >
                           3.1.2 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                  3.2 คุณลักษณะประกอบของโครงการวิจัย
                           3.2.1 เป็นโครงการวิจัยที่พร้อมดำเนินการได้โดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม
                           3.2.2 เป็นโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการมีความสามารถและความรับผิดชอบที่จะดำเนินการวิจัยได้
                           3.2.3 เป็นโครงการวิจัยที่มีผู้วิจัยไม่น้อยกว่า  2  คน  ยกเว้นในกรณีที่กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้น ๆ จำนวนน้อย  หรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่น ๆ 
                           3.2.4 เป็นโครงการวิจัยที่มีเอกสารอ้างอิงตามความเหมาะสม
                           3.2.5 เป็นโครงการวิจัยที่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
                           3.2.6 วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
                                   
กรณีของโครงการเดี่ยวให้เสนอขอรวมไม่เกิน  300,000  บาท (สามแสนบาท) โดยไม่มีค่าบริหารจัดการโครงการ และกรณีของ ชุดโครงการ ให้ขอวงเงินสนับสนุนตามจำนวนโครงการเดี่ยวที่จำเป็น รวมทั้งสามารถตั้งค่าบริหารจัดการโครงการวิจัยอีกไม่เกินร้อยละ  10 (สิบ)  ซึ่งการใช้จ่ายค่าบริหารจัดการนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด < Link >  และ < Link > 

         4. ขั้นตอนการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย
                  4.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยกำหนด  และจัดเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ วิจัย
                  4.2 มหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัยที่เรียงลำดับความสำคัญแล้วให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

         5. ปฏิทินการดำเนินงาน < Link >

         6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานวิจัย  กองบริการการศึกษา  โทร. 1647   นอกจากนี้นักวิจัยสามารถ Download  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  ได้ที่  http://www.nrct.net/   หรือ http://www.research.nu.ac.th/

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณแผ่นดิน#ทุนวิจัย#ทิศทางนเรศวรวิจัย

หมายเลขบันทึก: 4286, เขียน: 23 Sep 2005 @ 12:01 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)