การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วนตนเอง

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ  ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า จำนวนผู้รับบริการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาระดับปริญญาโท (ครูประจำการ) เข้าใช้บริการมากที่สุด

ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการเรียนด้วยตนเอง  โดยภาพรวมผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือการให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และอุปกรณ์การอำนวยความสะดวกการสืบค้น สำหรับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ จำนวนหนังสือ

ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการบริการพบว่าโดยภาพรวมผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ระดีบมาก สำหรับความพึงพอใจในความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตและความเพียงพอของจำนวนคอมพิวเตอร์สืบค้น อยู่ในระดับปานกลาง